Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska magistrska dvopredmetna študijska smer Italijanski jezik in književnost

Vsebine

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega magistrske dvopredmetne študijske smeri Italijanski jezik in književnost pridobijo vsa znanja o italijanskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati karseda fleksibilno, kritično in ustrezno glede na različne okoliščine medkulturnega posredovanja v povezavi z drugo disciplino oz. področjem svojega študija. Poleg jezikovnih znanj in osnovnih znanj o italijanski književnosti in kulturi, izpostavljenih v programu prve stopnje, diplomanti magistrskega študija pridobijo še naslednja znanja in zmožnosti: poglobljeno poznavanje italijanskega jezikovnega sistema, vključno z obvladovanjem osnovnih jezikoslovnih vsebin v zvezi s tem sistemom, potrebnih za samostojno raziskovanje modernega italijanskega jezika; poznavanje temeljnih literarnozgodovinskih in literarnokritiških izhodišč, potrebnih za samostojno raziskovanje književnih besedil; poznavanje različnih pristopov in metod raziskovanja italijanskega jezika in književnosti; temeljito poznavanje izbranih vidikov jezikovnega stika med italijanščino in slovenščino na zahodni meji in temeljito poznavanje sociolingvistične situacije Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji; sposobnost kritičnega razmišljanja ter fleksibilne in profesionalne uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti; sposobnost jezikovno posredniškega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir na visoki ravni; sposobnost interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin; sposobnost smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev; sposobnost predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družben pomen.

Diplomant / diplomantka drugostopenjske magistrske dvopredmetne študijske smeri Italijanski jezik in književnost uporablja svoja znanja in zmožnosti kritično in v povezavi z drugim ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge s stroko povezane dejavnosti sprejema etično odgovornost ter se trudi prispevati k čim kakovostnejšemu medkulturnemu sodelovanju in razumevanju. S svojim raziskovalnim delom pa prispeva k znanjem in védenjem na področju italianistike in humanistike nasploh.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Besedilno jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Besedilno jezikoslovje 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanščina v rabi 2 0 0 30 0 3 letni
Literarna teorija 1 30 0 0 0 3 zimski
Literarna teorija 2 30 0 0 0 3 letni
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1 30 0 30 0 3 zimski
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 2 30 0 30 0 3 letni
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3 zimski
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Intertekstualnost v italijanski književnosti 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanska kultura in civilizacija 2 30 0 0 0 3
Italijanščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski
Latinščina za italijaniste A1 0 0 30 0 3 zimski
Latinščina za italijaniste A2 0 0 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Magistrski seminar iz italijanske književnosti 0 60 0 0 15 celoletni
Magistrski seminar iz italijanskega jezika 0 60 0 0 15 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka