Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska študijska smer Hispanistika - enopredmetna

Vsebine

Študenti študijske smeri druge stopnje Hispanistika pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem njihovega študija. Poleg jezikovnih znanj, izpostavljenih v študijskem programu na prvi stopnji, velja za diplomante na drugi stopnji posebej izpostaviti še naslednja znanja in zmožnosti: poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikoslovnih izhodišč teh znanj, poznavanje osnovnih literarno kritiških izhodišč, kot so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil, poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil, sposobnost kritične presoje in uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, sposobnost selektivnega izbora in uporabe metod preučevanja besedil v španskem jeziku, sposobnost interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin, sposobnost smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev, sposobnost predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družben pomen.  

Študent študijske smeri Hispanistika svoja znanja in zmožnosti uporablja kritično in skladno v povezavi z drugim ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejema etično odgovornost. S svojim delom se trudi prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogati znanja na vseh področjih svojega delovanja. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Ameriška španščina 15 15 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 15 15 15 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 5 celoletni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6 letni
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz 30 30 0 0 6 zimski
Španščina: jezik strok 0 0 60 0 5 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 2 15 30 0 0 4 letni
Izbrane teme iz književnosti 1 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Prevajanje 2 0 30 30 0 5 zimski, letni
Teoretske vsebine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 30
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Magistrski seminar iz jezikoslovja in magistrsko delo z zagovorom 0 45 0 0 30 celoletni
Magistrski seminar iz književnosti in magistrsko delo z zagovorom 0 45 0 0 30 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 2 15 30 0 0 4 letni
Izbrane teme iz književnosti 1 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka