Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska magistrska dvopredmetna študijska smer Italijanski jezik in književnost

Content

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega magistrske dvopredmetne študijske smeri Italijanski jezik in književnost pridobijo vsa znanja o italijanskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati karseda fleksibilno, kritično in ustrezno glede na različne okoliščine medkulturnega posredovanja v povezavi z drugo disciplino oz. področjem svojega študija. Poleg jezikovnih znanj in osnovnih znanj o italijanski književnosti in kulturi, izpostavljenih v programu prve stopnje, diplomanti magistrskega študija pridobijo še naslednja znanja in zmožnosti: poglobljeno poznavanje italijanskega jezikovnega sistema, vključno z obvladovanjem osnovnih jezikoslovnih vsebin v zvezi s tem sistemom, potrebnih za samostojno raziskovanje modernega italijanskega jezika; poznavanje temeljnih literarnozgodovinskih in literarnokritiških izhodišč, potrebnih za samostojno raziskovanje književnih besedil; poznavanje različnih pristopov in metod raziskovanja italijanskega jezika in književnosti; temeljito poznavanje izbranih vidikov jezikovnega stika med italijanščino in slovenščino na zahodni meji in temeljito poznavanje sociolingvistične situacije Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji; sposobnost kritičnega razmišljanja ter fleksibilne in profesionalne uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti; sposobnost jezikovno posredniškega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir na visoki ravni; sposobnost interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin; sposobnost smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev; sposobnost predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družben pomen.

Diplomant / diplomantka drugostopenjske magistrske dvopredmetne študijske smeri Italijanski jezik in književnost uporablja svoja znanja in zmožnosti kritično in v povezavi z drugim ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge s stroko povezane dejavnosti sprejema etično odgovornost ter se trudi prispevati k čim kakovostnejšemu medkulturnemu sodelovanju in razumevanju. S svojim raziskovalnim delom pa prispeva k znanjem in védenjem na področju italianistike in humanistike nasploh.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Text Linguistics 1 30 0 0 0 3 zimski
Text Linguistics 2 30 0 0 0 3 letni
Italian in Use 1 0 0 30 0 3 zimski
Italian in Use 2 0 0 30 0 3 letni
Literary Theory 1 30 0 0 0 3 zimski
Literary Theory 2 30 0 0 0 3 letni
Modern Italian Literature 1 30 0 30 0 3 zimski
Modern Italian Literature 2 30 0 30 0 3 letni
Seminar on Translation into Italian 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar on Translation into Italian 2 0 30 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Italian Stylistics 0 0 30 0 3 zimski
Literature in Practice 1 0 30 0 0 3 zimski
Synchronic Italian Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 15
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Intertextuality in Italian Literature 2 30 0 0 0 3 letni
Italian Conversation 1 0 0 30 0 3 zimski
Italian Culture and Civilization 2 30 0 0 0 3
Italian and the Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski
Latin for Students of Italian A1 0 0 30 0 3 zimski
Latin for Students of Italian A2 0 0 30 0 3 zimski
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
MA Seminar on Italian Literature 0 60 0 0 15 celoletni
MA Seminar on Italian Language 0 60 0 0 15 celoletni

Staff