Department of History

Asst. Prof. Lilijana Žnidaršič Golec

 • 2018–: članica ARRS raziskovalnega projekta Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku, vodja: dr. Mija Oter Gorenčič

 • 2016–2018: članica ARRS raziskovalnega projekta Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije, vodja: dr. Boris Golec

 • 2006–: članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 2005–: docentka za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka

 • 2000–: doktorica znanosti s področja zgodovine zgodnjega novega veka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 2000–: arhivistka za starejše arhivsko gradivo (Arhiv Republike Slovenije)

 • 1996–: članica mednarodnega uredniškega odbora revije Moreana

 • 1992–2000: arhivistka (Nadškofijski arhiv Ljubljana)

 • 1990–1992: profesorica angleščine (Jezikovni center International, Ljubljana)

 • 1988–1989: gostujoča raziskovalka pri Université Catholique de l'Ouest, Amici Thomae Mori, Angers, Francija

 • 1987: profesorica zgodovine in angleškega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2019. Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija (Thesaurus memoriae, Opuscula, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2019. Konfesionalna mobilnost na Slovenskem v zgodnjem novem veku: katoličani, luterani, kalvinci, judje. Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem, uredil Boris Golec, 407–445. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2016. “'Wir werurteilen jegliche Wahrsagerei, Zauberei.' Anweisungen für Priester der Diözese Laibach (Ljubljana) zur Bekämpfung des Aberglaubens im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.“ Historisches Jahrbuch  136: 451–470.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2015. Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2011. “Die 'Slowenische Kirchenordnung' von 1564 zwischen Wunsch und Wirklichkeit.“ In Primus Truber 1508-1586: der slowenische Reformator und Württemberg, edited by Sönke Lorenz, Anton Schindling, Wilfried Setzler, 103–115. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2008. “Die Protokolle der Kollegs-Vorstehung als Quelle und ihre Aufschlüsse über die Alumnen der Diözese Laibach.“ In Das Priesterkolleg St. Augustin 'Frintaneum' in Wien 1816 bis 1918: kirchliche Elite-Bildung für den Donau-Alpen-Adria-Raum, edited by Karl Heinz Frankl, Rupert Klieber, 83–104. Wien; Köln; Weimar: Böhlau.

Žnidaršič Golec, Lilijana. 2000. Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 22). Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti.

BIBLIOGRAFIJA

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon