Glasbeni stavek 3

Glasbeni stavek 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:60

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Vrhunc Larisa

Vsebina

Predavanja potekajo predvsem v obliki analiz glasbenih primerov. Vsebinsko obsegajo:
• obdelovanje in utrjevanje definicij pojmov in metod oblikovne in harmonske analize;
• razčlenjevanje povezanosti in soodvisnosti glasbenih komponent in formalne strukture;
• seznanjanje z različnimi kompozicijskimi pristopi in slogi 17., 18. in 19. stoletja;
• spremljanje razvoja instrumentov in principov instrumentacije v obdobju do ok. 1900;
• spoznavanje in poglabljanje poznavanja glavnih oblikoslovnih tem:
o suita;
o tema z variacijami;
o rondo;
o sonatna oblika;
o sonatni ciklus;
o svobodnejše oblike.

Seminar je namenjen poglobljenemu razvijanju slušnih zaznav. Glavne teme so:
• ritem in metrum, enostavni ritmi;
• višine tonov (durovska lestvica, molovska lestvica, vodilni ton, intervali v melodičnem kontekstu, spodnji glas, kromatika, sekvence, pentatonika, modusi);
• večglasni stavek (tipi večglasja, kadence, modulacije);
• slušno prepoznavanje slogovnih značilnosti, oblik in ostalih glasbenih parametrov v skladbah razlicnih obdobij.

Vaje so namenjene utrjevanju in poglabljanju poznavanja glasbenoteoretskih disciplin (harmonija, kontrapunkt, oblikoslovje) in prvin ob konkretnih primerih. Obsega naslednje glavne teme:
• harmonija R. Schumanna;
• harmonija v operi;
• četverozobi R. Wagnerja;
• harmonija F. Liszta;
• harmonija in pianizem: F. Chopin;
• C. Debussy – slendro in celotonska lestvica;
• R. Strauss in orkestrska polifonija;
• Harmonija G. Mahlerja;
• A. Skrjabin in kvartne harmonije.