Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi

Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Predmet povezuje pregled antične literarne kritike s prikazom sodobnih smeri v literarni teoriji in interpretaciji antične književnosti ob konkretnih primerih ključnih antičnih literarnih besedil in njihove novoveške recepcije (Homer, atiška tragedija, avgustejska poezija, antični roman):
I. Gorgias, Platon, Aristotel, Horacij, ps.-Longin;
II. interpretacija Biblije in hermenevtika, strukturalizem, Bahtinova dialoška teorija, teorije intertekstualnosti, dekonstrukcija, feministična kritika, psihoanaliza.