Besedotvorje

Besedotvorje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

Analiza besedotvornih procesov francoskega jezika:
- ponskega izpeljevanja (tipologije predponskih, medponskih in priponskih izpeljank, pomenskega in skladenjskega razmerja med ponami in podstavo in tipologije pon samih),
- sestavljanja in sklapljanja,
- kratic in okrajšav besed
- semantične posebnosti tvorjenih besed