Etnološko konservatorstvo - vaje

Etnološko konservatorstvo - vaje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Krašovic Tina, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Vaje potekajo v obliki večdnevnega tematskega terenskega dela po Sloveniji in zamejstvu. Namenjene so spremljanju spomeniškovarstvenih (in drugih) prenov kulturne dediščine ter ukrepov za varovanje narave in krajine. Spodbujajo pozitiven odnos do dediščine in strokovno evalvacijo obnovitvenih posegov in varstvenih ukrepov.

1. Appelbaum, Barbara, 2007, Conservation treatment methodology. London: Routledge.
2. Croci, Giorgio, 1998, The conservation and structural restoration of architectural heritage. Southampton, Boston: Computational Mechanics Publications.
3. Hazler, Vito, 1999, Podreti ali obnoviti: zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus.
4. Ledinek Lozej, Špela in Saša Roškar, 2018, Planine v Julijskih Alpah pred sodobnimi izzivi: primera planin pod Montažem in v Bohinju. V: BATINA, Klementina (ur.), et al. Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno: 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele = Etnologija in vas v 21. stoletju: tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno: 14. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, str. 189-209.
5. Rožman, Helena, 2012, Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
6. Strike, James, 1994, Architecture in conservation. Managing development at historic sites. London, New York: Routledge.
7. Štepec, Dušan in Vito Hazler (ur.), 2018, Dežela kozolcev: muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine - primer Dežele kozolcev: zbornik referatov mednarodnega kolokvija z okroglo mizo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
8. Taylor, Ken in Jane Lennon (ur.), 2012, Managing cultural landscapes. London: Routledge.
9. Tercelj Otorepec, Mojca, 2013, Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.