Italijanska konverzacija 2

Italijanska konverzacija 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

Delo z avtentičnimi besedili različnih tipov in zvrsti. Študenti na osnovi različnih vrst avtentičnih besedil (pisna, slušna besedila, video posnetki) bogatijo besedišče z določenih tematskih področij, zlasti tistih, ki posebej zadevajo aktualne dogodke v Italiji in italijansko civilizacijo. Interakcija različnih besedilnih tipov znotraj določenega besedila, tvorba tipološko heterogenih besedil.
Tematsko besedišče.
Predstavitev govornih vaj v povezavi z obravnavanimi področji.
Druge oblike ustnega izražanja, npr. igre vlog, diskusije ipd. Besedišče in slovnične strukture, potrebne za tvorjenje utemeljevalnega besedila (besedišče in slovnične strukture za navajanje vzrokov in razlogov za določeno ravnanje, odločitev, komentar, izražanje strinjanja ali nestrinjanja z določeno trditvijo) in razlage (besedišča in slovnične strukture za razlago vzročno-posledičnih povezav med dogodki in pojavi).
Ustna predstavitev prebranih književnih del, časopisnih člankov, ogledanih filmov ali gledaliških predstav, obiskanih predavanj.