Izbrane teme iz jezikoslovja 1

Izbrane teme iz jezikoslovja 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Vsebina predmeta sestoji iz dveh tematskih sklopov, ki se izvajata ciklično.

1.sklop: MODALNOST V ŠPANŠČINI
Predmet obravnava raznolike aspekte izražanja modalnosti v španskem jeziku, ki ni samo stvar besede ali besedne zveze, temveč širšega konteksta.
- Modalni mehanizmi jezika, opredelitev modalnosti
- Modalni glagoli in modalnost, modalne glagolske perifraze
- Epistemična in deontična modalnost
- Evidencialnost
- Modalne vrednosti glagolskih časov indikativa, posebne modalne vrednosti subjunktiva
- Modalni členki
- Modalnost v izražanju različnih stopenj vljudnosti
- Modalnost v dobesednem in premem govoru.

2. sklop: POGLAVJA IZ ŠP. LEKSIKOLOGIJE IN FRAZEOLOGIJE
Leksikologija:
- Osnove (meta) leksikografije. Makro- in mikrostrukturna ureditev slovarjev. Leksikalna enota in njene lastnosti.
- Španski eno- in dvo- jezični slovarji, splošni in specializirani slovarji. Opisni in normativni slovarji. Prikaz razvoja španske slovarske tradicije in aktualno stanje.
- Sodobne smernice: sobesedilo in frazeologija; enciklopedika; kulturološkost; elementi pragmatike v leksiki; raba obsežnih elektronskih korpusov; slovarji na zgoščenkah in online slovarji.

Frazeologija:
- Frazeologija kot posebna jezikoslovna disciplina. Zgodovinski pregled španske frazeologije in opis stanja danes.
- Pojasnitev razmerja med frazeologijo in paremiologijo. Oblikovne in pomenske posebnosti frazeoloških enot.
- Kulturološki vidik frazeologije.
- Oris slovensko-španske protistavne frazeologije.
- Analiza obravnave frazeologije v izbranih eno- in dvojezičnih slovarjih.