Japonsko jezikoslovje 2

Japonsko jezikoslovje 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa, red. prof. dr. Bekeš Andrej

Vsebina

Predmet seznanja študenta z glavnimi vidiki japonskega delovanja jezika s stališča pragmatike, t. j., z dosežki proučevanj japonskega jezika v zadnjih 25 letih, nastalimi na osnovi indigenih pristopov (tkzv. "bunshoron" Tokiede, Nagana, Hayashija) in soočanja z razvojem teorije pragmatike, besediloslovja in analize diskurza, in sicer na naslednjih področjih:
- besedilna pragmatika (kohezivnost, koherenca);
- diskurz (analiza diskurza, diskurzivne funkcije) ;
- spoštljivost (paradigme in principi rabe);
- jezikovni registri pri sporočanju (ravni govora, repertoar registrov, principi rabe);
- istočasno pa ob obravnavi konkretnih tem študentu nudi tudi teoretični okvir, potreben za obravnavo jezikovnih pojavov v japonščini z vidika pragmatike.