Metode in tehnike v regionalnem planiranju

Metode in tehnike v regionalnem planiranju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Sitar Jasna, izr. prof. dr. Kušar Simon

Planerska teorija: teoretična in metodološka izhodišča regionalnega planiranja; cilji in nameni metod in tehnik ter planerskih postopkov v regionalnem planiranju; strateško planiranje; planerska doktrina; strokovne analize in podlage; metode in tehnike vrednotenja; metode vrednotenja prihodnjega razvoja, analiza učinkov regionalnega razvoja, sodelovanje javnosti, sistem regionalnega in prostorskega planiranja v Sloveniji.

• Černe, A., 2005. Strokovne analize v prostorskem planiranju. Dela 23, str. 115— 166.
• Černe, A., Kušar, S., 2010. The system of indicators for regional development, structure and potentials. Ljubljana, Faculty of Arts, 138 str.
• Radeljak Kaufmann, P., 2016. Scenario Method in Spatial Research and Planning. Hrvatski geografski glasnik, 78, 1, str. 45— 71.
• Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora. 2017. Ljubljana, Inštitut za politike prostora, 52 str.
• Draksler, A., Kušar, S., 2018. Zasnova geografskega pristopa k izdelavi strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje v porečjih. Dela 49, str. 37— 59.
• Aktualna zakonodaja s področja regionalne politike in prostorskega planiranja.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.