Teorija organizacij in vodenja

Teorija organizacij in vodenja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

Vsebina

Sodobna organizacija – značilnosti in pomen. Poslanstvo organizacije, strateško in akcijsko načrtovanje v organizaciji. Vloga načrtovanja za uspešno vodenje.
Struktura in okolje organizacije. Organizacijska kultura in možnosti za vplivanje nanjo. Formalne in neformalne skupine v organizaciji.
Značilnosti interakcije v organizacijah, reševanje konfliktov in zadovoljstvo pri delu.
Načrtovanje in odločanje v organizaciji, teorije vodenja, načrtovanje stila vodenja.
Neprofitna organizacija, , marketing v neprofitni organizaciji, . Etika vodenja in upravljanja. Javni zavod kot oblika organizacije, značilnosti vodenja in upravljanja, zakonske podlage in struktura javnega zavoda.
Značilnosti vzgojno izobraževalnih organizacij/zavodov in specifičnosti njihovega vodenja in upravljanja.
Strokovno in organizacijsko vodenje, vloga strokovnih organov v vzgojno izobraževalnih organizacijah.