Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Francistika

Vsebine

Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbuja intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1. Prav tako pridobi temeljna jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku..

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Francoščina v rabi 1 0 0 150 0 9 celoletni
Glagolska morfosintaksa 15 0 30 0 3 letni
Pravopis in pravorečje 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v slovnico francoskega jezika 15 0 15 0 3 zimski
Uvod v študij francoske in frankofonskih književnosti 0 0 60 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 6
2. letnik P S V D KT Semester
Francoska književnost 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Francoski govor 30 0 30 0 5 letni
Francoščina v rabi 2 0 0 120 0 7 celoletni
Imenska morfosintaksa 15 0 30 0 3 zimski
Uvod v sintakso 15 0 15 0 3 letni
Zgodovina in geografija Francije 0 0 60 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Administrativno-poslovna francoščina 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pregled francoske dramatike v 20. stoletju 30 0 0 0 3 zimski, letni
Pregled francoske poezije in poze v 20. stoletju 30 0 0 0 3 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Francoski klasicizem 60 0 0 0 5 zimski
Francoščina v rabi 3 0 0 135 0 8 celoletni
Osnove prevajanja v francoščino 0 0 30 0 3 letni
Osnove prevajanja v slovenščino 15 0 15 0 3 zimski
Sintaksa in besedilo 15 0 30 0 3 zimski
Starejša francoska književnost 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Administrativno-poslovna francoščina 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pregled francoske dramatike v 20. stoletju 30 0 0 0 3 zimski, letni
Pregled francoske poezije in poze v 20. stoletju 30 0 0 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka