Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Italijanski jezik in književnost

Vsebine

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Italijanski jezik in književnost pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvopredmetnega programa italijanistike, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugo disciplino ali področjem svojega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Italijanska kultura in civilizacija 1 30 0 0 0 3 zimski
Italijanske lektorske vaje 1 0 0 60 0 4 celoletni
Italijanski glagol 1 15 0 30 0 3 zimski
Italijanski glagol 2 15 0 30 0 3 letni
Moderni italijanski jezik 1 30 0 60 0 5 celoletni
Slovensko italijanska kontrastivna analiza 60 0 0 0 5 celoletni
Uvod v študij italijanske književnosti 60 0 60 0 7 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Italijanska kultura in civilizacija 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanske lektorske vaje 2 0 0 60 0 4 celoletni
Moderni italijanski jezik 2 15 0 45 0 4 zimski
Moderni italijanski jezik 3 15 0 45 0 4 letni
Poglavja iz italijanske sintakse 60 0 0 0 4 celoletni
Starejša italijanska književnost 60 0 60 0 8 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3 zimski
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanski film 1 0 0 30 0 3 zimski
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Moderni italijanski jezik 5 20 0 40 0 4 celoletni
Novejša italijanska književnost 30 30 60 0 8 celoletni
Seminar iz italijanskega jezikoslovja 0 60 0 0 4 celoletni
Seminar iz prevajanja iz italijanščine 0 60 0 0 4 celoletni
Uvod v italijansko jezikoslovje 60 0 0 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3 zimski
Intertekstualnost v italijanski književnosti 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanska kultura in civilizacija 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanski film 1 0 0 30 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka