Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz

Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Markič Jasmina, red. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Predmet obsega dva tematska sklopa:

1. Fonetika in fonologija španskega jezika
Mesto fonetike in fonologije v jezikoslovju. Fonem in alofoni. Odnos fonem – grafem. Govorila. Artikulacijske značilnosti španskih samoglasniških in soglasniških glasov. Diftongi, triftongi in hiati. Zlog. Fonosintaksa. Spoznavanje prozodičnih značilnosti španskega jezika (akcent, intonacijske enote). Razlike med evropsko in ameriško španščino. Mednarodna fonetična abeceda (AFI - IPA). Transkripcija. Kontrastivni prikaz španskega in slovenskega glasoslovnega sistema. Problemi izgovarjave in intonacije španskega jezika (in njegovih različic) za slovenskega govorca.

2. Analiza govorjenega diskurza
- Struktura ustnih in pisnih besedil.
- Razlike med ustnim in pisnim diskurzom.
- Govorna dejanja in konverzacijske maksime.
- Oblike ustnega diskurza v španščini in primerjava s slovenščino.
- Besedilnovrstne značilnosti in struktura ustnih diskurzov
- Oblike ogovora, komunikacijska vljudnost.
- Vloga diskurzivnih povezovalcev.
- Nebesedni elementi ustnega sporočanja. Prozodične prvine ustnega sporočanja. Parajezik.