Andragogika

Andragogika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

- Opredelitev andragogike kot znanosti in njenih temeljnih pojmov:
Pojem odraslosti in življenjska obdobja. Ciljne skupine odraslih. Učenje/izobraževanje odraslih in razlike v učenju/izobraževanju odraslih od učenja/izobraževanja otrok in mladine. Vrste izobraževanja odraslih. Ovire, motivi in motivacija za izobraževanje odraslih. Vzgoja in vrste vzgoje ter prevzgoja odraslih. Socializacija odraslih. Teorija permanentnega izobraževanja ter vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih.
- Izobraževanje odraslih kot potreba družbe, institucij (šol, ljudskih univerz, podjetij, idr.) in potreba posameznika:
Vpliv družbenih sprememb na izobraževanje odraslih. Knowles, Kidd (znanje za preživetje). Institucionalno izobraževanje odraslih. Tough (učni projekti, samostojno izobraževanje odraslih), Titmus idr.. Pomen andragoškega dela in različnih vlog andragoškega sodelavca (vodja, organizator, mentor, animator, svetovalec, inštruktor…).
- Operativni učni načrt (kurikulum) za delo in izobraževanje odraslih:
Andragoški ciklus. Ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih in načini sestavljanja izobraževalnih programov za odrasle. Programiranje in planiranje izobraževanja odraslih. Viri znanja. Metode izobraževanja odraslih. Oblike izobraževanja odraslih. Pogoji in izvajanje izobraževanja odraslih ter upoštevanje andragoških načel. Vrednotenje (vrste, načini) izobraževanja odraslih. Formalna in neformalna evalvacija.
- Profesionalni razvoj odrasle osebe (učitelja, andragoškega strokovnjaka):
Oblikovanje modela osebnega vseživljenjskega izobraževanja in metoda izobraževalne biografija.
- Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in učenja odraslih:
Spodbujanje možnosti in želje po učenju in izobraževanju odraslih. Spodbujanje in lajšanje dostopa do izobraževanja po formalni in neformalni poti. Izboljšanje in širjenje ponudbe izobraževanja. Izboljšanje informiranja, organiziranja, mentoriranja, svetovanja, e-izobraževanja, idr. odraslim.

1. Temeljna literatura:
• Bregar, L., Zagmajster M., Radovan, M. (2020). E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 357 str. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druz…
• Govekar-Okoliš, M. in Ličen, N. (2008). Poglavja iz andragogike, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 143 str. ID= 238592256
• Govekar-Okoliš, M. Kranjčec, R. (2016). Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 204 str., ilustr. ID=284397312
• Govekar-Okoliš, M. (2017). The role of grammar schools in forming the national identity of the Slovenes within Austria from 1849 to 1914, (Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 182). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017. 182 str., Ilustr. ID=65563746
• Govekar-Okoliš, M. (2018). Teacher education within Slovenian and Croatian regions from 1867 to 1914. Review of Croatian history, ISSN 1845-4380, 2018, vol. 14, br. 1, str. 173-198.
• Govekar-Okoliš, M. (2018). Mentors' perceptions on effects of their mentoring with higher education students in companies after the adoption of the Bologna process. European journal of higher education, ISSN 2156-8235, 2018, vol. 8, no. 2, str. 185-200. ID=55454209
• Govekar-Okoliš, M., Kranjčec, R.(2018). Naloge mentorja za kakovostno mentorstvo višješolskim študentom. AS. Andragoška spoznanja :prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. 2018, letn. 24, št. 3, str. 73-90. ID=45586176
• Govekar-Okoliš, M. Kranjčec, R. (2018). Evalvacija mentorstva v izobraževanju starejših odraslih. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 407-417. ID=296888576
• Govekar-Okoliš, M. (2019). The influence of Slovenian teachers on the development of the Slovenian community in Austria-Hungary. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2019, str. [201]-219, ilustr. ID=70084450
• Kump, S. in Jelenc Krašovec, S. (2010). Prestari za učenje? Vzorci izobraževanja in učenja starejših. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Znanstvena založba Filozofske fakultete. ID=248974592
• Krajnc, A. (1979). Izobraževanje ob delu, DDU, Ljubljana (samo poglavja: Odrasli in izobraževanje, Vrste vzgoje in izobraževanja odraslih, Programiranje in planiranje izob. odraslih, Prikaz tendenc v razvoju institucionalne osnove izobraževanja odraslih, Delavske in ljudske univerze, Vloga in mesto andragoga) ID=4320001
• Ličen, N. (2006). Uvod v izobraževanje odraslih: izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 254 str. ID=226944768
• Ličen, N., Mezgec, M., Findeisen, D., Gerdina, O. idr. (2022). Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. Nives Ličen (ur. in Maja Mezgec (ur). Ljubljana: Oddelek za pedagogiko in andragogiko, FF UL. ID=121417475
• Velikonja, M., Svetina, M. in Možina, T (2012). Andragoško vodenje. Ljubljana: Andragoški center Slovenije ID=262407424

2. Priporočena literatura:
• Bregar, L., Zagmajster M., Radovan, M. (2010). Osnove e-izobraževanja. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 328 str.
• KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ŠTEH, Barbara, MRVAR, Petra, GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, MAŽGON, Jasna (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Razprave Filozofske fakultete, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 251 str.
• Ličen, N. (2006). Uvod v izobraževanje odraslih: izobraževanje odraslih med moderno in postmoderno. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 254 str.
• Jelenc-Krašovec, S. in Jelenc, Z. (2003). Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
• Krajnc, A. (1976). Metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Delavska enotnost, 284 str.
• Gradiva: Memorandum o vseživljenjskem učenju, sintezni dokument EU Izobraževanje in usposabljanje 2010 in drugi dokumenti s področja zaposlovanja in izobraževanja odraslih.
• Govekar-Okoliš, M. (2018). Effectiveness of school lessons from the past as living forms of museum education for university students. Museum management and curatorship, ISSN 1872-9185, 2018, vol. 33, no. 4, str. 382-397.