Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Francistika

Vsebine

FRANCISTIKA, Francistika z romanistiko – enopredmetna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Študentje oz. študentke poglobijo znanje francoskega jezika oz. kompetence na področju sporočanja in literarnega prevajanja. Prav tako pridobijo poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Poleg navedenega študenti in študentke poglabljajo še strokovno, teoretično in praktično znanje s področja romanistike in nadgradijo pridobljena znanja in kompetence na področju drugih romanskih jezikov. Pridobljena znanja in veščine diplomantom in diplomantkam omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v študijske programe 3. stopnje.

FRANCISTIKA, Francistika – dvopredmetna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Študentje in študentke poglobijo znanje francoskega jezika oz. kompetence na področju sporočanja in literarnega prevajanja. Prav tako pridobijo poglobljena jezikoslovna, literarnoteoretska in literarnozgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine diplomantom oziroma diplomantkam omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v študijske programe 3.stopnje.

FRANCISTIKA, Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer

Cilj drugostopenjskega študijskega programa Francistika, Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa pridobijo znanje francoskega jezika, prav tako pa tudi temeljna jezikoslovna, literarnoteoretska, literarnozgodovinska in pedagoška znanja. Pridobljena znanja in veščine jim omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje kot napredovanje v študijske programe 3. stopnje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Francistika z romanistiko - enopredmetna smer
Govorna intervencija 0 30 0 0 3 letni
Pisno izražanje 0 0 60 0 3 zimski
Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni 15 0 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 zimski, letni
Tehnike argumentiranja 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 39
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Francistika - dvopredmetna smer
Govorna intervencija 0 30 0 0 3 letni
Pisno izražanje 0 0 60 0 3 zimski
Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni 15 0 30 0 3 zimski
Tehnike argumentiranja 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 15
Francoščina - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika francoske književnosti 15 30 0 0 3 letni
Didaktika francoščine 1 30 0 15 0 3 zimski
Didaktika francoščine 2 30 30 15 0 6 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni 15 0 30 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Strokovni izbirni predmeti 6 2
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Francoščina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika francoske književnosti 15 30 0 0 3 letni
Didaktika francoščine 1 30 0 15 0 3 zimski
Didaktika francoščine 2 30 30 15 0 6 letni
Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni 15 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 12
Strokovni izbirni predmeti 9 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Osnove ustnega prevajanja 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar k francoski književnosti 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Osnove ustnega prevajanja 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 zimski, letni
Seminar k francoski književnosti 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Igra kot didaktično sredstvo 10 10 10 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Francistika z romanistiko - enopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 30
Zunanji izbirni predmeti 9
Francistika - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Francoščina - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika francoščine - pedagoška praksa 0 15 45 0 6 zimski
Didaktika francoščine 3 15 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 30 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Francoščina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika francoščine - pedagoška praksa 0 15 45 0 6 zimski
Didaktika francoščine 3 15 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 30 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 1 15 30 0 0 3 zimski
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3 zimski
Književnost v španščini in druge umetnosti 10 0 20 0 3
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Osnove ustnega prevajanja 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar k francoski književnosti 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Osnove ustnega prevajanja 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 zimski, letni
Seminar k francoski književnosti 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Igra kot didaktično sredstvo 10 10 10 0 3 zimski
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Igra kot didaktično sredstvo 10 10 10 0 3 zimski
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka