Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Italijanščina

Vsebine

ITALIJANISTIKA, Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Italijanistika, Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer pridobijo vsa znanja o italijanskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki oziroma strokovnjakinje na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno, kritično in ustrezno glede na različne okoliščine medkulturnega posredovanja v povezavi z drugo disciplino oz. področjem svojega študija. Program študente in študentke usposablja za poglobljeno poznavanje italijanskega jezikovnega sistema, vključno z obvladovanjem osnovnih jezikoslovnih vsebin v zvezi s tem sistemom, potrebnih za samostojno raziskovanje modernega italijanskega jezika. Usposablja jih za poznavanje temeljnih literarnozgodovinskih in literarnokritiških izhodišč za samostojno raziskovanje književnih besedil, za poznavanje različnih pristopov in metod raziskovanja italijanskega jezika in književnosti ter za poznavanje izbranih vidikov jezikovnega stika med italijanščino in slovenščino na zahodni meji ter sociolingvistične situacije Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji. Magistranti in magistrantke imajo sposobnost kritičnega razmišljanja, fleksibilne in profesionalne uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, sposobnost jezikovno posredniškega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir na visoki ravni ter interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin. Poleg navedenega pridobijo tudi sposobnost smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev ter predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družbeni pomen.

ITALIJANISTIKA, Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Italijanistika, Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer pridobijo številna splošna pedagoško-didaktična in glotodidaktična znanja o poučevanju italijanščine kot tujega/drugega jezika, poleg znanj o italijanskem jeziku in književnosti. Vsa znanja naj bi uporabljali fleksibilno, kritično in ustrezno glede na različne okoliščine in v povezavi z drugo disciplino svojega študija. Diplomanti in diplomantke so usposobljeni predvsem za izvajanje različnih vrst in oblik izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah ter za načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših del v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi naj bi diplomantom in diplomantkam omogočila razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Italijanski jezik in književnost - dvopredmetna smer
Besedilno jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Besedilno jezikoslovje 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanska literarna kritika 30 0 0 0 3 letni
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanščina v rabi 2 0 0 30 0 3 letni
Literarna teorija 30 0 0 0 3 zimski
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1 30 0 30 0 3 zimski
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 2 30 0 30 0 3 letni
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3 letni
Italijanščina - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika italijanščine 1 0 0 0 0 3
Didaktika italijanščine 2 30 60 30 0 6 letni
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 2
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Italijanščina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika italijanščine 1 0 0 0 0 3
Didaktika italijanščine 2 30 60 30 0 6 letni
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Besedilno jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Besedilno jezikoslovje 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanska literarna kritika 30 0 0 0 3 letni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3 zimski
Latinščina za italijaniste A1 0 0 30 0 3 zimski
Latinščina za italijaniste A2 0 0 30 0 3 zimski
Literarna teorija 30 0 0 0 3 zimski
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 2 30 0 30 0 3 letni
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Italijanski jezik in književnost - dvopredmetna smer
Italijanska stilistika D 0 0 30 0 4 zimski
Italijanščina kot jezik stroke 0 30 0 0 4 zimski
Književnost v praksi 1 D 0 30 0 0 4 zimski
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Italijanščina - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika italijanščine - pedagoška praksa 0 15 15 0 6 letni
Didaktika italijanščine 3 15 15 30 0 3 zimski
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1 30 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 9
Zunanji izbirni predmeti 3
Italijanščina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika italijanščine - pedagoška praksa 0 15 15 0 6 letni
Didaktika italijanščine 3 15 15 30 0 3 zimski
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1 30 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 9
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktika italijanščine 1 0 0 0 0 3
Didaktika italijanščine 2 30 60 30 0 6 letni
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3 zimski
Intertekstualnost v italijanski književnosti 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanski film 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Latinščina za italijaniste A1 0 0 30 0 3 zimski
Latinščina za italijaniste A2 0 0 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Magistrsko delo iz italijanske književnosti 0 30 0 0 9 letni
Magistrsko delo iz italijanskega jezika 0 30 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Magistrsko delo iz didaktike italijanskega jezika 0 30 0 0 9 letni
Magistrsko delo iz italijanske književnosti 0 30 0 0 9 letni
Magistrsko delo iz italijanskega jezika 0 30 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Magistrsko delo iz didaktike italijanskega jezika 0 30 0 0 9 letni
Magistrsko delo iz italijanske književnosti 0 30 0 0 9 letni
Magistrsko delo iz italijanskega jezika 0 30 0 0 9 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka