Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Francistika

Vsebine

Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomanti in diplomantke pridobijo znanje francoskega jezika (ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1) ter osnove enega ali več romanskih jezikov in kultur. Prav tako pridobijo temeljna francistična jezikoslovna, literarnoteoretska in literarnozgodovinska znanja. Svoj izobraževalni profil v skladu s svojimi potrebami in zaposlitvenimi ambicijami dopolnjujejo z zunanjimi izbirnimi predmeti. Pridobljena znanja in veščine diplomantom in diplomantkam omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Francistika
Francoščina v rabi 1 0 0 150 0 9 celoletni
Glagolska morfosintaksa 15 0 30 0 3 letni
Pravopis in pravorečje 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v slovnico francoskega jezika 15 0 15 0 3 zimski
Uvod v študij francoske in frankofonskih književnosti 0 0 60 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 6
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Francistika
Francoska književnost 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Francoski govor 30 0 30 0 5 letni
Francoščina v rabi 2 0 0 120 0 7 celoletni
Imenska morfosintaksa 15 0 30 0 3 zimski
Uvod v sintakso 15 0 15 0 3 letni
Zgodovina in geografija Francije 0 0 60 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Leksikologija s frazeologijo 15 0 15 0 3 zimski, letni
Pregled francoske dramatike v 20. stoletju 30 0 0 0 3 zimski, letni
Uvod v jezikovno komunikacijo 30 0 0 0 3 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Francistika
Francoski klasicizem 60 0 0 0 5 zimski
Francoščina v rabi 3 0 0 135 0 8 celoletni
Osnove prevajanja v francoščino 0 0 30 0 3 letni
Osnove prevajanja v slovenščino 15 0 15 0 3 zimski
Sintaksa in besedilo 15 0 30 0 3 zimski
Starejša francoska književnost 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Leksikologija s frazeologijo 15 0 15 0 3 zimski, letni
Pregled francoske dramatike v 20. stoletju 30 0 0 0 3 zimski, letni
Uvod v jezikovno komunikacijo 30 0 0 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka