Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Španski jezik in književnost

Vsebine

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Španski jezik in književnost pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta oziroma diplomantke dvopredmetnega študijskega programa španščine, ter so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:

  • poznavanje španskega jezikovnega sistema na vseh ravneh;
  • zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe španščine;
  • znanja o jezikovnem stiku med španščino in slovenščino;
  • znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja;
  • osnovno poznavanje kultur in književnosti špansko govorečih skupnosti;
  • odprtost in zmožnost razumevanja govorcev španskega in drugih jezikov;
  • sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir;
  • zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke ter pripravljenost za tako izpopolnjevanje.

Diplomanti in diplomantke prve stopnje dvopredmetnega programa španskega jezika in književnosti znajo vsa našteta znanja in jezikovne zmožnosti uporabljati kritično, v povezavi z drugim študijskim predmetom oz. področjem ter skladno z okoliščinami delovanja oz. raznih oblik medjezikovnega in medkulturnega posredovanja glede na zastavljene cilje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Španski jezik in književnost
Književnost 1: Periodizacija 1 30 0 30 0 5 zimski
Književnost 2: Periodizacija 2 30 0 30 0 5 letni
Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija 0 0 45 0 3 zimski
Morfosintaksa 1 15 0 30 0 4 zimski
Morfosintaksa 2 15 0 30 0 4 letni
Španski jezik 1 0 0 45 0 3 zimski
Španski jezik 2 0 0 45 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Španska konverzacija 1 0 0 60 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Španski jezik in književnost
Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja 30 0 30 0 5 zimski
Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja 30 0 30 0 5 letni
Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes 0 0 30 0 3 letni
Španski glagol 1 15 0 30 0 4 letni
Španski jezik 3 0 0 45 0 3 zimski
Španski jezik 4 0 0 45 0 3 letni
Špansko glasoslovje in besedotvorje 15 0 45 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski
Španska konverzacija 2: španski in latinskoameriški film 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Španski jezik in književnost
Akademski diskurz v španščini 1 0 0 45 0 3 zimski
Akademski diskurz v španščini 2 0 0 45 0 3 letni
Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija 30 0 30 0 5 zimski
Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika 30 0 30 0 5 letni
Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika 0 0 45 0 3 letni
Španska skladnja 30 15 0 0 4 letni
Španski glagol 2 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski
Španska konverzacija 2: španski in latinskoameriški film 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka