Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Italijanski jezik in književnost

Vsebine

Diplomanti in diplomantke dvopredmetnega študijskega programa Italijanski jezik in književnost so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugo disciplino ali področjem svojega študija. Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednje:

  • poznavanje italijanskega jezikovnega sistema na vseh ravneh;
  • zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe italijanskega jezika;
  • osnovno kontrastivno poznavanje temeljnih vsebin italijanske in slovenske slovnice;
  • znanje o jezikovnem stiku med italijanščino in slovenščino na zahodni meji ter poznavanje sociolingvistične situacije Slovencev v Italiji in italijanske narodnostne skupnosti v Sloveniji;
  • osnovno poznavanje italijanske kulture in književnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Italijanski jezik in književnost
Italijanska kultura in civilizacija 1 30 0 0 0 3 zimski
Italijanske lektorske vaje 1 0 0 60 0 4 celoletni
Italijanski glagol 1 15 0 30 0 3 zimski
Italijanski glagol 2 15 0 30 0 3 letni
Moderni italijanski jezik 1 30 0 60 0 5 celoletni
Slovensko italijanska kontrastivna analiza 60 0 0 0 5 celoletni
Uvod v študij italijanske književnosti 60 0 60 0 7 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Italijanski jezik in književnost
Italijanska kultura in civilizacija 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanske lektorske vaje 2 0 0 60 0 4 celoletni
Moderni italijanski jezik 2 15 0 45 0 4 zimski
Moderni italijanski jezik 3 15 0 45 0 4 letni
Poglavja iz italijanske sintakse 60 0 0 0 4 celoletni
Starejša italijanska književnost 60 0 60 0 8 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3 zimski
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanski film 1 0 0 30 0 3 zimski
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Italijanski jezik in književnost
Moderni italijanski jezik 4 20 0 40 0 4 celoletni
Novejša italijanska književnost 30 30 60 0 8 celoletni
Seminar iz italijanskega jezikoslovja 0 60 0 0 4 celoletni
Seminar iz prevajanja iz italijanščine 0 60 0 0 4 celoletni
Uvod v italijansko jezikoslovje 60 0 0 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3 zimski
Intertekstualnost v italijanski književnosti 2 30 0 0 0 3 letni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3 zimski
Italijanski film 1 0 0 30 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka