Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Študijski program druge stopnje Hispanistika

Vsebine

HISPANISTIKA, Hispanistika – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Hispanistika, Hispanistika – enopredmetna smer pridobijo vsa znanja o španskem jeziku ter o književnostih in kulturah Španije in špansko govorečih držav Latinske Amerike, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem njihovega študija. Študijski program študente in študentke usposablja za poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikoslovnih izhodišč teh znanj, za poznavanje literarnozgodovinskih, literarnoteoretskih in kritiških izhodišč, ki so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil ter za poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil. Obenem študenti pridobivajo, razvijajo in nadgrajujejo širše humanistično znanje. Magistranti in magistrantke so sposobni kritične presoje in uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, selektivnega izbora in uporabe metod preučevanja besedil v španskem jeziku, interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin, smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev ter predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družbeni pomen.

HISPANISTIKA, Hispanistika – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Hispanistika, Hispanistika – dvopredmetna smer pridobijo vsa znanja o španskem jeziku ter o književnostih in kulturah Španije in špansko govorečih držav Latinske Amerike, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem njihovega študija. Študijski program študente in študentke usposablja za poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikoslovnih izhodišč teh znanj, za poznavanje literarnozgodovinskih, literarnoteoretskih in kritiških izhodišč, ki so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil ter za poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil. Obenem študenti pridobivajo, razvijajo in nadgrajujejo širše humanistično znanje. Magistranti in magistrantke so sposobni kritične presoje in uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, selektivnega izbora in uporabe metod preučevanja besedil v španskem jeziku, interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin, smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev ter predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družbeni pomen.

HISPANISTIKA, Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer

Temeljni cilj študijskega programa Hispanistika, Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer je, da študenti in študentke poglobijo znanje o španskem jeziku, kulturi in književnosti ter ga dopolnijo s pedagoškimi in predmetno-didaktičnimi vsebinami. Program je usklajen s sodobnimi evropskimi smernicami študija ter študentom in študentkam poleg obveznih temeljnih vsebin ponuja veliko izbirnih vsebin s področja jezika, književnosti, kulture in civilizacije – tako na teoretski kot aplikativni ravni. Ta področja so dopolnjena s pedagoškimi in predmetno-didaktičnimi vsebinami in predmeti. Program študente in študentke usposablja za vse ravni in oblike pouka španščine doma in v tujini. Omogoča jim visok standard jezikovnega znanja za poučevanje ter zmožnost kritičnega prilagajanja različnim najsodobnejšim oblikam pouka v medpredmetnih povezavah in pri timskem delu. Usposablja jih za samostojno raziskovalno delo, še zlasti za akcijsko raziskovanje v okviru pedagoškega dela in za stalno nadgrajevanje pridobljenih znanj v zaželeni smeri.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Hispanistika - enopredmetna smer
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 5 celoletni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6 letni
Sociolingvistika in analiza diskurza 30 15 0 0 4 zimski
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Španščina: jeziki strok 0 0 60 0 5 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 7
Hispanistika - dvopredmetna smer
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Sociolingvistika in analiza diskurza 30 15 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika španščine 1 45 30 15 0 8 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Sociolingvistika in analiza diskurza 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 2
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika španščine 1 45 30 15 0 8 celoletni
Sociolingvistika in analiza diskurza 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Strokovni izbirni predmeti 8 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 4 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Didaktika španščine 1 45 30 15 0 8 celoletni
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Didaktika španščine 1 45 30 15 0 8 celoletni
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Hispanistika - enopredmetna smer
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Prevajanje 2 0 30 30 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 1 24
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 3 11
Hispanistika - dvopredmetna smer
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 12
Strokovni izbirni predmeti 5 12
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika španščine - pedagoška praksa 0 15 45 0 6 letni
Didaktika španščine 2 30 45 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 9
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika španščine - pedagoška praksa 0 15 45 0 6 letni
Didaktika španščine 2 30 45 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom E 0 0 0 0 24 celoletni
Magistrsko delo iz književnost z zagovorom E 0 0 0 0 24 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 4 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Didaktika španščine 2 30 45 0 0 6 zimski
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom D 0 0 0 0 12 celoletni
Magistrsko delo iz književnost z zagovorom D 0 0 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Didaktika španščine 2 30 45 0 0 6 zimski
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3 celoletni
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Besedilno jezikoslovje 30 0 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 30 0 0 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Književnost v španščini in druge umetnosti 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarnoteoretske vsebine 30 0 0 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 3 letni
Poglavja iz zgodovine jezikoslovja 30 0 0 0 3 zimski
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Sodobne tendence 15 30 0 0 4 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 15 15 0 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3 celoletni
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Zgodovina španskega jezika 30 0 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka