Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Študijski program druge stopnje Hispanistika

Vsebine

HISPANISTIKA, Hispanistika – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Hispanistika, Hispanistika – enopredmetna smer pridobijo vsa znanja o španskem jeziku ter o književnostih in kulturah Španije in špansko govorečih držav Latinske Amerike, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem njihovega študija. Študijski program študente in študentke usposablja za poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikoslovnih izhodišč teh znanj, za poznavanje literarnozgodovinskih, literarnoteoretskih in kritiških izhodišč, ki so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil ter za poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil. Obenem študenti pridobivajo, razvijajo in nadgrajujejo širše humanistično znanje. Magistranti in magistrantke so sposobni kritične presoje in uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, selektivnega izbora in uporabe metod preučevanja besedil v španskem jeziku, interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin, smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev ter predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družbeni pomen.

HISPANISTIKA, Hispanistika – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Hispanistika, Hispanistika – dvopredmetna smer pridobijo vsa znanja o španskem jeziku ter o književnostih in kulturah Španije in špansko govorečih držav Latinske Amerike, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem njihovega študija. Študijski program študente in študentke usposablja za poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikoslovnih izhodišč teh znanj, za poznavanje literarnozgodovinskih, literarnoteoretskih in kritiških izhodišč, ki so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil ter za poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil. Obenem študenti pridobivajo, razvijajo in nadgrajujejo širše humanistično znanje. Magistranti in magistrantke so sposobni kritične presoje in uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, selektivnega izbora in uporabe metod preučevanja besedil v španskem jeziku, interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin, smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev ter predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družbeni pomen.

HISPANISTIKA, Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer

Temeljni cilj študijskega programa Hispanistika, Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer je, da študenti in študentke poglobijo znanje o španskem jeziku, kulturi in književnosti ter ga dopolnijo s pedagoškimi in predmetno-didaktičnimi vsebinami. Program je usklajen s sodobnimi evropskimi smernicami študija ter študentom in študentkam poleg obveznih temeljnih vsebin ponuja veliko izbirnih vsebin s področja jezika, književnosti, kulture in civilizacije – tako na teoretski kot aplikativni ravni. Ta področja so dopolnjena s pedagoškimi in predmetno-didaktičnimi vsebinami in predmeti. Program študente in študentke usposablja za vse ravni in oblike pouka španščine doma in v tujini. Omogoča jim visok standard jezikovnega znanja za poučevanje ter zmožnost kritičnega prilagajanja različnim najsodobnejšim oblikam pouka v medpredmetnih povezavah in pri timskem delu. Usposablja jih za samostojno raziskovalno delo, še zlasti za akcijsko raziskovanje v okviru pedagoškega dela in za stalno nadgrajevanje pridobljenih znanj v zaželeni smeri.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Hispanistika - enopredmetna smer
Ameriška španščina 15 15 0 0 3 letni
Hispanoameriška književnost 15 15 15 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 5 celoletni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6 letni
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz 30 30 0 0 6 zimski
Španščina: jezik strok 0 0 60 0 5 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Hispanistika - dvopredmetna smer
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz 30 30 0 0 4 zimski
Španščina: jezik strok 0 0 60 0 5 celoletni
Zgodovina španskega jezika 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer Kombinacija z ŠP-AND-PED-DP2
Didaktika španščine 1 45 15 15 0 7 celoletni
Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 12
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika španščine 1 45 15 15 0 7 celoletni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Špansko glasoslovje in govorjeni diskurz 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 2
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Strokovni izbirni predmeti 8 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 4 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 15 15 0 0 3 letni
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Hispanoameriška književnost 15 15 15 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 15 15 0 0 3 letni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 4 letni
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Hispanistika - enopredmetna smer
Prevajanje 2 0 30 30 0 5 zimski, letni
Teoretske vsebine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 30
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Hispanistika - dvopredmetna smer
Teoretske vsebine 60 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 15
Strokovni izbirni predmeti 5 12
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer Kombinacija z ŠP-AND-PED-DP2
Didaktika španščine - pedagoška praksa 0 15 45 0 6 letni
Didaktika španščine 2 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 30 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 9
Hispanistika - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika španščine - pedagoška praksa 0 15 45 0 6 letni
Didaktika španščine 2 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 30 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Magistrski seminar iz jezikoslovja in magistrsko delo z zagovorom 0 45 0 0 30 celoletni
Magistrski seminar iz književnosti in magistrsko delo z zagovorom 0 45 0 0 30 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 4 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Magistrski seminar iz jezikoslovja in magistrsko delo z zagovorom 0 45 0 0 15 celoletni
Magistrski seminar iz književnosti in magistrsko delo z zagovorom 0 45 0 0 15 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 15 15 0 0 3 letni
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Hispanoameriška književnost 15 15 15 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 celoletni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz književnosti 2 15 30 0 0 3 letni
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Prevajanje 2 0 30 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Španske in hispanoameriške povezave 10 0 20 0 3 letni
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Hispanoameriška književnost 15 15 15 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Teoretske vsebine 60 0 0 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Hispanoameriška književnost 15 15 15 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Izbrane teme iz jezikoslovja 1 15 30 0 0 3 zimski
Prevajanje 1 0 30 30 0 3 celoletni
Romansko jezikoslovje 30 0 0 0 3 zimski
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 4 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Teoretske vsebine 60 0 0 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka