Andragoška praksa 1

Andragoška praksa 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, prof. dr. Govekar Okoliš Monika

Vsebina

• Analiziranje in kritično opazovanje andragoške dejavnosti iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.
• Spremljanje, analiza in vrednotenje andragoškega dela in ustrezne komunikacije odraslih v instituciji (upoštevanje andragoških načel, vrst, oblik, metod, pogojev, tehnik dela z odraslimi ter potek izvajanja in vrednotenja izobraževanja in dela z odraslimi).
• Praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na različnih institucijah.
• Praktične izkušnje pri organiziranju in vodenju andragoških oblik dela z odraslimi glede na njihove potrebe v instituciji in izkušnje z načini in oblikami vrednotenja izobraževanja/dela z odraslimi in ga tudi sami vrednotijo.
• Praktične izkušnje z opazovanjem, spremljanjem in s sodelovanjem pri vodenju izobraževanja v instituciji (priprava projektov, manjša raziskovalna naloga) in koordiniranju institucije s širšim družbenim okoljem (posamezniki, institucijo, lokalno skupnostjo…).
• Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoškega sodelavca in procesov znotraj raznovrstnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.
• Znanja o pomenu, možnostih in oblikah stalnega osebnega izobraževanja in spodbujanja lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
• Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi v določeni instituciji in oblikovanje strokovnega poročila s prakse skupaj z manjšo raziskovalno nalogo in z opisom ter vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval. Z vprašalnikom se vrednoti tudi andragoško delo institucije, kjer se je praksa opravljala.
• Vsebino prakse in natančnejši razpored prakse opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.
• Andragoška praksa traja na izbrani instituciji dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.