Angleško oblikoslovje

Angleško oblikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, doc. dr. Lipovšek Frančiška

Osnovni jeziko(slov)ni pojmi in angleško slovnično izrazje. Hierarhija jezikovnih enot.
Poved, stavek, besedna zveza, beseda, morfem.
Besedne vrste.
Podrobna obravnava posameznih besednih vrst (samostalnik, zaimek, pridevnik, prislov in predlog) in z njimi povezanih slovničnih kategorij.
Vloga posameznih besednih vrst pri tvorjenju besednih zvez.
Posebnosti angleških oblikoslovnih pojavov in potekov, ki zaradi razlik v jezikovnih sistemih slovenskim govorcem povzročajo

Biber, D. et al. 2003. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow (Essex): Longman. Selected chapters (2-4, 7, 9.8).
Greenbaum, S., and R. Quirk. 1990. A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. Selected chapters (1-2, 5-7, 10.1-10.7, 11).
Huddleston, R. and Geoffrey K. Pullum. 2005. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: CUP. Selected chapters (4-6, 9, 11-12, 16).
Yule, G. 2016. The Study of Language. 6th edition. Cambridge: Cambridge University Press. Selected chapters (6-7).