Didaktika italijanščine 1

Didaktika italijanščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja

Vsebina

PREDAVANJA IN SEMINARJI:
1. Cilji in vsebina didaktike in metodike TJ/J2 - italijanščina kot tuji/drugi jezik (TJ/J2);
2. didaktika tujih/drugih jezikov kot znanstvena in strokovna disciplina,
3. pregled klasičnih in sodobnih metod poučevanja TJ/J2;
4. teoretična izhodišča komunikacijskega pristopa in njegov razvoj do danes,
5. sporazumevalne jezikovne dejavnosti (tipologija nalog) in učne strategije za poučevanje/učenje naslednjega:
a) recepcijske zmožnosti (slušno, bralno in avdio-vizualno razumevanje),
b) izreka, slovnica, besedišče.
c) produkcijske zmožnosti (govorno in pisno sporočanje in sporazumevanje),
d) mediacijska zmožnost (posredovanje besedil in konceptov, v situacijah raznojezičnosti, (ne)formalnosti, (ne)strinjanja in drugih verbalnih interakcij).