Didaktika italijanščine 3

Didaktika italijanščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. mag. Stanič Daša

Vsebina

- opazovanje pouka (video), analiza učne ure in dajanje povratne informacije;
- analiza ter kritično vrednotenje učbenikov in drugih gradiv;
- sestavljanje in tipologija vaj;
- preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja: sprotno, končno, zunanje;
- vrste testov, kriteriji točkovanja, točkovanje na konkretnih primerih testov in sestavkov; samovrednotenje.