Didaktika italijanščine - pedagoška praksa

Didaktika italijanščine - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, Molle Tiziana

Vsebina

Opazovanje pouka (npr. opazovanje učnega okolja, učiteljevega in učenčevega govora, doseganja ciljev, popravljanja napak, interakcije, uravnoteženega razvijanja sporazumevalnih in jezikovnih kompetenc in spretnosti, prilagajanja jezika nivoju znanja učencev, itd.)

Izdelava učne priprave in gradiv (v slovenščini in italijanščini)

Sodelovalno in timsko poučevanje (npr. priprava in poučevanje v dvojicah z drugimi študenti)

Samostojno poučevanje

Ustne in pisne refleksije in vrednotenje (na podlagi opazovanja mentorja, kolega sošolca pri poučevanju, svojega poučevanja in dela na šoli)

Spremljanje napredka učencev

Končno (samo)vrednotenje in (samo)ocenjevanje predmetno-didaktične prakse v poučevanju italijanščine
(izmenjava izkušnje o izvedbi svoje pedagoške prakse v skupini – predstavitev dnevnika pedagoške prakse, študent jo kritično vrednoti, oblikuje in komentira morebitne popravke za posamične sestavne dele v svojem pedagoškem dnevniku)