Didaktika nemščine

Didaktika nemščine

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

- Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike in metodike pouka tujih jezikov kot znanstvene discipline, teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja; razvoj tujejezičnih metod in pristopov
- načela tuje jezikovnega učenja in poučevanja;
- na učenca in pouk osredinjeno poučevanje;
- lik učitelja, učni stili, učni in zaznavni tipi;
- pristopi celostnega poučevanja in učenja tujega jezika; zgodnje učenje tujega jezika;
- učni proces in njegove faze;
- razvijanje jezikovnih zmožnosti in delnih zmožnosti
- učne strategije
- metode in tehnike poučevanja,
- tipologija komunikativnih vaj,
- delo z različnimi besedili,
- medkulturnost pri pouku TJ
- razlaga besedja, induktivna in deduktivna razlaga slovnice,
- preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja (pregledno)
- Napake in popravljanje napak
- Uporaba medijev in vizualizacija
- analiza učbenikov za pouk nemščine, izbira ustreznega učbenika in drugih učnih gradiv, šolska dokumentacija (učni načrti, letna priprava, tematska priprava, ostala šolska dokumentacija).