Didaktika ruščine 1

Didaktika ruščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Urbas Janja

- Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike pouka tujih jezikov in ruščine pri nas, teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja.
- Komunikacijski pristop in pristopi, ki upoštevajo dognanja nevrolingvistike in celostnega poučevanja in učenja tujega jezika.
- Didaktična načela jezikovnega pouka.
- Učni proces in njegove faze, metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sredstva, mediji pri pouku.
- Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka:
Obravnavanje slovnice in besedišča; učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno izražanje), obravnavanje kulture in civilizacije, še posebej književnosti, tipologija vaj.
- Učno gradivo: analiza učbeniških kompletov za pouk ruščine, izbira ustreznega učbenika.
- Načrtovanje učnega dela. Učni načrt za ruski jezik za gimnazijo.
- Učni proces. Metodika vodenja učne ure.
- Obravnavanje vseh sestavin pouka ruskega jezika: glasovi, besedišče, slovnica.
Osnovne spretnosti: poslušanje, branje, govor in pisanje.

- Učni načrt. Ruščina [Elektronski vir] : gimnazija : splošna, klasična, strokovna gimnazija : obvezni predmet in matura (420 ur), izbirni predmet (140 ur)COBISS.SI-ID - 239213312
- Nikolić, V.Nežinski, M. (1984). Metodika nastave ruskog jezika sa praktikumom. Beograd. COBISS.SI-ID – 38063367
- Pasov E.I., Osnovy kommunikativnoj metodiki obučenija inojazyčnomu govoreniju, Moskva, 1985 COBISS.SI-ID 165539587
- Kologrivova, S. V. (1981). Vedite urok po-russki. Moskva COBISS.SI-ID 165999363
- Čok, L., Skela, J. , Kogoj, B., Razdevšek-Pučko, C. (1999). Učenje in poučevanje tujega jezika. PeF v Ljubljani in ZRS RS v Kopru. COBISS.SI-ID - 97848320
- Končarević, K., Savremena nastava ruskog jezika: sadržaji, organizacija, oblici. Beograd, 2004. COBISS.SI-ID 165553667
Podrobnejšo bibliografijo za posamezna področja dobijo študenti/študentke pri predavanjih in vajah.