Didaktika ruščine 3

Didaktika ruščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
- Priprava na hospitacije in pedagoško prakso: opazovanje pouka, analiza učne ure, dajanje povratne informacije.
- Učna priprava (Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk ruščine).
- Šolska dokumentacija: učni načrt, letna priprava, tematska priprava.
- Preverjanje in ocenjevanje: vrste testov, kriteriji točkovanja.
- Izdelava zapisnikov s hospitacij.
- Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.

Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli).

- Učni načrt za izbirni predmet. Ruščina [Elektronski vir] : osnovna šola iz 2009 COBISS.SI-ID - 244108800
- Učni načrt. Ruščina [Elektronski vir] : gimnazija : splošna, klasična, strokovna gimnazija : obvezni predmet in matura (420 ur), izbirni predmet (140 ur)COBISS.SI-ID - 239213312
- Skela, J. et al. Pedagoška praksa. Ljubljana. Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID 122198272
- Šečerov, N., Mihalič, Z. 2002. Učiteljeva priprava na pouk. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID – 117153536
- Veljavni učbeniki in druga gradiva za pouk ruščine v RS.