Družbene spremembe in razvoj

Družbene spremembe in razvoj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Predmet Družbene spremembe in razvoj je vpeljan skozi problematizacijo poenostavljenih predstav o družbenem razvoju kot linearnem napredku, teleološkem napredovanju k cilju ali razvoju iz klice. Nato so predstavljeni modeli razvoja kompleksnosti in specifični problemi (razvoj, evolucija, reprodukcija idr.). Izpostavljeni so zgodovinski pogoji nastanka koncepcij družbenega razvoja v razsvetljenstvu in v 19. stoletju (Comte, Marx, Spencer). Na historično-materialistično koncepcijo razvoja družbenih nasprotij je navezana problematika produkcije in reprodukcije družbenih razmerij; problematiziran je prehod iz narave v družbo ter biologistične koncepcije socialne evolucije; predstavljene so ekologistične koncepcije družbenega razvoja v socialni antropologiji. Problematizirani sta koncepciji difuzije in endogenega razvoja družb. Zgodovinski razvoj kompleksnih družb je predstavljen na ozadju primerjave lovsko-nabiralskih, tributarnih in fevdalnih produkcijskih načinov s kapitalističnim. Problematizirane so evrocentrične predstave o sodobnem družbenem razvoju. Predstavljene so teorije modernizacije in sociološke teorije razvoja in nerazvitosti ter rezultati glavnih koncepcij razvojnih politik. Sodobne družbene spremembe so analizirane z aspekta teorij artikulacije in svetovnih sistemov: predstavljeni so globalizacijski trendi in antistemska gibanja. Problematizirane so futurološke koncepcije napredka in vpeljan koncept mej rasti.

Izbrana poglavja iz:
W. Adorno & M. Horkheimer (2002) Dialektika razsvetljenstva, Ljubljana: SH (= Dialectics of Enlightenment)
R. Boyd & P.Richerson (2005) The Origin and Evolution of Cultures, Oxford: Oxford UP;
F. Braudel (1988-91) Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje, 3 deli , Ljubljana: SH (= Material Civilization, Economy and Capitalism, XIII-XVIII century)
M. Castells (1996-8) The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford: Blackwell;
C. Darwin (1859) The Origin of Species by Natural Selection etc.
S. Freud (2001) Nelagodje v kulturi, Ljubljana: Gyrus idr. (= Civilization and its Discontents)
K. Marx & F. Engels (1968-71) Izbrana dela, Ljubljana: CZ (= Selected Works)
E. Wolf (1998) Evropa in ljudstva brez zgodovine, Ljubljana: SH (= Europe and Peoples without History)