Organi fakultete

 

izr. prof. dr. Matej Hriberšek

 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem

E-NASLOV: 

Matej.Hribersek@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Sašo Jerše

 

Prodekan za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo

E-NASLOV: 

Saso.Jerse@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

prof. dr. Mojca Smolej

 

Prodekanja za kakovost in založništvo

E-NASLOV: 

Mojca.Smolej@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Irena Samide

 

Prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete ter mednarodno sodelovanje

E-NASLOV: 

Irena.Samide@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 10 05

 

 

Andraž Fink

 

Prodekan študent

E-NASLOV: 

prodekanstudent@ff.uni-lj.si

TELEFON: 

01 241 11 82

 

Senat

Senat je najvišji strokovni organ FF. Za člana Senata FF je lahko izvoljen visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je na FF zaposlen s polnim delovnim časom. Senat FF sestavljajo po dva člana iz vsakega oddelka in enajst članov iz vrst študentov.

Dekan je po položaju član Senata. Seje Senata sklicuje dekan, praviloma enkrat mesečno. Sklic seje lahko predlaga tudi Upravni odbor ali Študentski svet Fakultete. Če je dekan odsoten, sklicuje in vodi seje prodekan, ki je pooblaščen, da nadomešča dekana. Senat lahko s sklepom del seje zapre za javnost.

1) Dekanja Filozofske fakultete, prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
2) prof. dr. Smiljana Komar
3) prof. dr. Mojca Krevel

Oddelek za arheologijo
4) doc. dr. Katharina Zanier
5) doc. dr. Matija Črešnar

Oddelek za azijske študije
6) prof. dr. Mateja Petrovčič
7) doc. dr. Marija Kristina Hmeljak

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
8) doc. dr. Katarina Švab
9) izr. prof. dr. Tanja Merčun Kariž

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
10) prof. dr. Uršula Čebron Lipovec
11) izr. prof. dr. Jaka Repič

Oddelek za filozofijo
12) prof. dr. Eva Dolar Bahovec
13) izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

Oddelek za geografijo
14) prof. dr. Katja Vintar Mally
15) prof. dr. Dejan Rebernik

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
16) izr. prof. dr. Andreja Retelj
17) doc. dr. Petra Kramberger

Oddelek za klasično filologijo
18) doc. dr. Sonja Weiss
19) prof. dr. Marko Marinčič

Oddelek za muzikologijo
20) prof. dr. Larisa Vrhunc
21) prof. dr. Leon Stefanija

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
22) prof. dr. Tadej Vidmar
23) doc. dr. Danijela Makovec Radovan

Oddelek za prevajalstvo
24) izr. prof. Tamara Mikolič Južnič
25) prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
26) prof. dr. Vanesa Matajc
27) prof. dr. Tone Smolej

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
28) prof. dr. Tatjana Marvin Derganc
29) doc. dr. Luka Repanšek

Oddelek za psihologijo
30) prof. dr. Sonja Pečjak
31) prof. dr. Anja Podlesek

Oddelek za romanske jezike in književnosti
32) prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
33) doc. dr. Katarina Marinčič

Oddelek za slavistiko
34) prof. dr. Matej Šekli
35) izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

Oddelek za slovenistiko
36) prof. dr. Marko Stabej
37) prof. dr. Urška Perenič

Oddelek za sociologijo
38) prof. dr. Milica Antić Gaber
39) doc. dr. Gorazd Kovačič

Oddelek za umetnostno zgodovino
40) doc. dr. Katja Mahnič
41) doc. dr. Nataša Kavčič

Oddelek za zgodovino
42) prof. dr. Peter Štih
43) prof. dr. Božo Repe

Člani Senata FF iz vrst študentov
44) Nika Černoga Mihelič
45) Klara Eva Drašković
46) Vanja Germ
47) Živa Gornik 
48) Nika Gradišek
49) Dušan Janković  
50) Tina Kuhar
51) Anja Marišič
52) Andraž Levstek
53) Nika Predalič  
54) Tai Vrečko Cindrič

Mandatna doba senatorjev iz vrst visokošolskih učiteljev ali/in znanstvenih delavcev je 4 leta in traja od 13. 5. 2021 do 13. 5. 2025. Mandatna doba senatorjev iz vrst študentov je 1 leto. Novi senatorji iz vrst študentov so bili izvoljeni na seji ŠSFF 16. 10. 2023.

Stalne komisije senata

Delovanje Komisije za dodiplomski in magistrski študij (v nadaljevanju KDMŠ) opredeljujejo Pravila FF.

Člani komisije:

 • doc. dr. Frančiška Lipovšek,
 • doc. dr. Simona Petru,
 • doc. dr. Luka Culiberg,
 • izr. prof. dr. Andrej Blatnik,
 • izr. prof. dr. Mateja Habinc,
 • doc. dr. Nina Petek,
 • doc. dr. Tajan Trobec,
 • doc. dr. Petra Kramberger,
 • doc. dr. Andreja Inkret,
 • doc. dr. Nejc Sukljan,
 • prof. dr. Barbara Šteh,
 • izr. prof. dr. Marija Zlatnar Moe,
 • doc. dr. Igor Žunkovič,
 • doc. dr. Luka Repanšek,
 • prof. dr. Eva Boštjančič,
 • izr. prof. dr. Maja Šabec,
 • doc. dr. Vanda Babič,
 • izr. prof. dr. Darja Pavlič,
 • doc. dr. Primož Krašovec,
 • doc. dr. Stanko Kokole,
 • doc. dr. Alenka Cedilnik,
 • Andraž Fink, prodekan študent,
 • Živa Gornik, predstavnica ŠS FF,
 • izr. prof. Adriana Mezeg, predsednica Komisije za tutorstvo.

Mandatna doba članov KDMŠ traja 4 leta, in sicer 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

 

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje

Člani odbora:       

 • doc. dr. Cvetka Sokolov
 • izr. prof. dr. Blaž Repe
 • doc. dr. Nataša Hirci
 • prof. dr. Andreja Avsec
 • izr. prof. dr. Andreja Hočevar
 • Andraž Fink, prodekan študent
 • Živa Gornik, predsednica Študentskega sveta FF

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje opravlja naloge v skladu z določili 102. člena Pravil FF.

Mandatna doba članov odbora iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 102. členu Pravil FF, na seji dne 13. 9. 2023 izvedla volitve članov Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

 

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade

Člani komisije:

 • prof. dr. Gašper Ilc
 • prof. dr. Tone Smolej
 • doc. dr. Špela Sevšek Šramel
 • prof. dr. Marko Marinčič
 • prof. dr. Matjaž Barbo

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade opravlja naloge v skladu z določili 103. člena Pravil FF.

Delovanje komisije natančneje opredeljuje Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mandatna doba članov komisije traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 103. členu Pravil FF, na seji dne 13. 9. 2023 izvedla volitve članov Fakultetne komisije za Nahtigalove nagrade.

Delovanje Komisije za doktorski študij (v nadaljevanju KDRŠ) določajo Pravila FF.

Delovanje KDRŠ je podrobneje določeno s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki ga sprejme Senat FF.

KDRŠ sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so izvajalci doktorskega študija, in član iz vrst doktorskih študentov FF, ki ga predlaga Študentski svet FF.

KDRŠ vodi prodekan za študijske zadeve. Če prodekana ni, sejo skliče in vodi član KDRŠ, ki ga določi dekan. Na seje KDRŠ se lahko vabi tudi koordinatorje področij, ki jih koordinira FF.  

Člani komisije:

prof. dr. Smiljana Komar,
prof. dr. Predrag Novaković,
prof. dr. Chikako Shigemori Bučar,
prof. dr. Polona Vilar,
prof. dr. Rajko Muršič,
doc. dr. Simon Hajdini,
prof. dr. Uroš Stepišnik,
prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič,
doc. dr. Branko Senegačnik,
prof. dr. Svanibor Pettan,
doc. dr. Marjeta Šarić,
prof. dr. Tanja Žigon,
prof. dr. Vanesa Matajc,
doc. dr. Sašo Živanović,
doc. dr. Katarina Babnik,
izr. prof. dr. Primož Vitez,
izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska,
prof. dr. Andreja Žele,
izr. prof. dr. Anja Zalta,
doc. dr. Renata Novak Klemenčič,
doc. dr. Marko Štuhec,
Arne Jakob Zakrajšek

Mandatna doba članov KDRŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

Mandatna doba študentskega predstavnika traja eno leto.

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

Člani odbora:

predseduje:

 • izr. prof. dr. Sašo Jerše (prodekan za doktorski študij (3. stopnja) in znanstvenoraziskovalno delo)

področje družboslovja:

 • izr. prof. dr. Anja Zalta (Oddelek za sociologijo)
 • doc. dr. Katja Depolli Steiner (Oddelek za psihologijo)

področje humanistike:

 • izr. prof. dr. Rok Stergar (Oddelek za zgodovino)
 • doc. dr. Alen Albin Širca (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo)

področje jezikoslovja:

 • doc. dr. Andreja Retelj (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko)
 • izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina (Oddelek za slovenistiko)

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja opravlja naloge v skladu z določili 5. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja.

Mandatna doba članov odbora traja dve leti, in sicer od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024.

Člane Odbora za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja je na predlog dekanje FF UL izvolila KDRŠ FF na seji dne 15. septembra 2022 in potrdil Senat FF na seji dne 28. septembra 2022.

Delo Habilitacijske komisije določajo Pravila FF.

Komisijo sestavlja pet članov iz vrst visokošolskih učiteljev z nazivom redni profesor, ki jih na podlagi predlogov oddelkov dekan predlaga v izvolitev Senatu FF.

Komisijo vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo njeni člani.

Na sejah sodeluje tudi predsednik Študentskega sveta FF.

Člani komisije:

 • prof. dr. Polona Vilar,
 • prof. dr. Gregor Pompe,
 • prof. dr. Martina Ožbot Currie,
 • prof. dr. Alojzija Zupan Sosič,
 • prof. dr. Roman Kuhar.

Mandatna doba članov Habilitacijske komisije traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

Prodekanja za kakovost: prof. dr. Mojca.Smolej

Člani komisije:   

 • izr. prof. dr. Blaž Repe,
 • doc. dr. Boštjan Bajec,
 • doc. dr. Jana Kenda,
 • doc. dr. Katja Mahnič,
 • Melita Mučić, strokovna delavka, Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov
 • Doris Sattler, pomočnica tajnice, Služba za študijske zadeve
 • Maša Suša, članica študentka FF

Mandatna doba članov Komisije za kakovost traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027.

Mandat študentskega predstavnika traja 1 leto.

Delo Komisije za tutorstvo urejajo Pravila FF.

Komisijo sestavlja osem članov, in sicer:

 • član Komisije za kakovost FF, ki ni študent,
 • koordinator tutor za študente s posebnim statusom,
 • koordinator tutorjev študentov,
 • koordinator tutor za tuje študente,
 • predstavnik Študentskega sveta FF,
 • prodekan študent FF,
 • prodekan učitelj za študijske zadeve in
 • predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnim statusom.

Ustanovno sejo komisije skliče dekan. Komisijo vodi predsednik, ki ga iz vrst učiteljev izvolijo člani komisije. Predsednik komisije je po svoji funkciji član KDMŠ.

Člani komisije:

 • doc. dr. Katja Mahnič (članica Komisije za kakovost), predsednica
 • Darja Špan (koordinatorka tutorka za študente s posebnim statusom)
 • Tina Raj (koordinatorka tutorjev študentov)
 • Dunja Rujević (koordinatorka tutorka za tuje študente)
 • Dušan Janković (predstavnik Študentskega sveta FF)
 • Andraž Fink (prodekan študent)
 • izr. prof. Matej Hriberšek (prodekan učitelj za študijske zadeve)
 • Marija Šuštar Tabaković (predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih zadev za študente s posebnim statusom).

Mandatna doba članov Komisije za tutorstvo traja štiri leta, mandatna doba študentskih predstavnikov pa eno leto.

Člani komisije:

 • prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar,
 • prof. dr. Alojzija Zupan Sosič,
 • prof. dr. Tone Smolej,
 • doc. dr. Anita Srebnik,
 • mag. Ana Marija Lamut,
 • doc. dr. Damjan Huber,
 • Tjaša Šimunić

Delovanje Komisije za priznanja FF določa Pravilnik o podeljevanju priznanj, ki ga sprejme Senat FF.

Komisijo sestavlja sedem članov: dekanja, trije pedagoški/znanstveni delavci, en član OHK, en član iz vrst strokovnih služb in en predstavnik Študentskega sveta FF.

Na podlagi predlogov, ki jih posredujejo oddelki in druge organizacijske enote FF, dekanjin kolegij in strokovne službe, Senat FF izvoli člane komisije iz vrst pedagoških delavcev, znanstvenih delavcev in predstavnikov strokovnih služb.

Mandatna doba članov traja štiri leta, in sicer do 30. 9. 2025.

Mandatna doba študentskega predstavnika traja eno leto.

Ostale komisije senata

Člani komisije:

 • doc. dr. Dušan Mlacović, predsednik komisije
 • prof. dr. Irma Potočnik Slavič, namestnica predsednika komisije
 • Pia Utenkar, študentka, članica komisije
 • Sal Lavrenčič, študentka, članica komisije
 • Vanja Germ, študentka, namestnica članice komisije
 • Tjaša Jazbinšek, študentka, namestnica članice komisije

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4 leta in traja od 20. 5. 2021 do 20. 5. 2025.

Mandatna doba članov komisije iz vrst študentov je eno leto.

Smernice za oddajo pisne prijave na Disciplinsko komisijo za študente FF z dodatnimi informacijami glede postopka so na voljo na intranetu FF, datoteka »Disciplinska odgovornost študentov Univerze v Ljubljani«.

Člani komisije:

 • prof. dr. Grega Repovš
 • izr. prof. dr. Robert Masten
 • doc. dr. Kaja Hacin Beyazoglu
 • doc. dr. Borut Cerkovnik
 • prof. dr. Uršula Čebron Lipovec
 • prof. dr. Tadej Vidmar
 • prof. dr. Tina Kogovšek

Komisija za etiko ima tudi razširjeno članstvo, v katerega so vključeni mentorji kandidatov, ki oddajajo dispozicijo. Razširjeno članstvo se lahko poveča za strokovnjake tistih področij, kjer se v praksi pokaže, da je to potrebno.

Mandatna doba članov komisije traja od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

Več na spletni strani Komisije za etiko Filozofske fakultete.

Sklep Dekanovega kolegija z dne 10. 3. 2020:

Administrativno podporo Komisiji za etiko FF z nastopom dela nove sodelavke prevzame Referat za doktorski študij (3. stopnja).

V Delovno skupino za reševanje študentskih pritožb se imenujejo članice učiteljice:

 • prof. dr. Mojca Smolej, prodekanja FF,
 • prof. dr. Mojca Krevel, senatorka FF,
 • doc. dr. Katja Mahnič, senatorka FF.

Mandatna doba traja dve študijski leti, od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2025.
Mandatna doba predstavnikov študentov, trenutno sta to Tina Kuhar in Vanja Germ, traja do imenovanja novih članov, pod pogojem, da imata status študenta.

Člani komisije:

 • prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
 • prof. dr. Hotimir Tivadar
 • dr. Mojca Nidorfer
 • dr. Mihaela Knez
 • prof. dr. Mojca Smolej

Mandatna doba članov komisije je 4 leta in traja od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2025.

Sestavo in delovanje komisije določa Pravilnik o podeljevanju Toporišičevih priznanj in Toporišičevih priznanj za izjemen študentski dosežek UL FF, ki ga je sprejel Senat FF na seji dne 31. 3. 2021.

Člani sveta:

prof. dr. Gregor Pompe,
izr. prof. dr. Beti Žerovc,
prof. dr. Tone Smolej,
izr. prof. dr. Primož Vitez,
prof. dr. Mojca Krevel,
doc. dr. Lidija Rezoničnik,
izr. prof. dr. Tea Sernelj.

Mandatna doba članov sveta je 4 leta in traja od 21. 12. 2022 do 21. 12. 2026.

Upravni odbor FF

Upravni odbor FF (UO FF) je organ upravljanja. Odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo, opredeljeno v 26. členu Statuta UL, oziroma o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo v okviru pravne sposobnosti FF.

Njegovo delo, sestavo in zadolžitve opredeljujejo Pravila Filozofske fakultete.

1. prof. dr. Danica Čerče, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

2. doc. dr. Katharina Zanier, Oddelek za arheologijo

3. doc. dr. Luka Culiberg, Oddelek za azijske študije

4. prof. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

5. doc. dr. Boštjan Kravanja, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

6. prof. dr. Vojko Strahovnik, Oddelek za filozofijo

7. prof. dr. Katja Vintar Mally, Oddelek za geografijo

8. doc. dr. Urška Valenčič Arh, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

9. prof. dr. Jerneja Kavčič, Oddelek za klasično filologijo

10. doc. dr. Aleš Nagode, Oddelek za muzikologijo

11. izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

12. prof. dr. Tone Smolej, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

13. doc. dr. Sašo Živanović, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

14. prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin, Oddelek za prevajalstvo

15. prof. dr. Eva Boštjančič, Oddelek za psihologijo

16. doc. dr. Katarina Marinčič, Oddelek za romanske jezike in književnosti

17. izr. prof. dr. Namita Subiotto, Oddelek za slavistiko

18. prof. dr. Simona Kranjc, Oddelek za slovenistiko

19. doc. dr. Primož Krašovec, Oddelek za sociologijo

20. doc. dr. Nataša Kavčič, Oddelek za umetnostno zgodovino

21. izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, Oddelek za zgodovino

22. dr. Tjaša Ribizel Popič, sam. str. del. v Mednarodni pisarni

23. Larina Griessler, predstavnica ŠS FF

Mandat članov UO FF, zaposlenih na FF, je 2 leti, mandat člana UO FF iz vrst študentov pa je 1 leto.

Akademski zbor

Akademski zbor obravnava poročila dekanje o delu FF in letno poročilo o kakovosti ter daje pobude in predloge Senatu FF. Akademski zbor sestavljajo vse zaposlene z nazivom visokošolska učiteljica, znanstvena delavka ter visokošolska in raziskovalna sodelavka in študentka. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo predstavnice strokovnih delavk.

Njegovo delo, sestavo in zadolžitve opredeljujejo Pravila Filozofske fakultete.

Oddelek za anglistiko in amerikanistikoprof. dr. LilijanaBURCAR
 doc. dr. LaraBURAZER
 doc. dr. MonikaKAVALIR
 izr. prof. dr. AndrejSTOPAR
 asist. dr. AnamarijaŠPORČIČ
Oddelek za arheologijoizr. prof. dr. Katarina KatjaPREDOVNIK
 doc. dr. Simona PETRU
 doc. dr. MancaVINAZZA
Oddelek za azijske študijeizr. prof. dr. NatašaVISOČNIK GERŽELJ
 doc. dr. SašaISTENIČ KOTAR
 doc. dr. Byoung YoongKANG
 doc. dr. JanVRHOVSKI
Oddelek za bibilotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvoizr. prof. dr. AndrejBLATNIK
 doc. dr. MihelaPAUMAN BUDANOVIĆ
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijoizr. prof. dr. MatejaHABINC
 doc. dr. BoštjanKRAVANJA
 doc. dr. AlenkaBARTULOVIĆ
 prof. dr. Mirjana MENCEJ
Oddelek za filozofijodoc. dr. BorutCERKOVNIK
 prof. dr. FranciZORE
 prof. dr. DeanKOMEL
 doc. dr. JurijSIMONITI
 doc. dr. GregorKROUPA
 doc. dr. JanCIGLENEČKI
Oddelek za geografijoprof. dr. JernejZUPANČIČ
 izr. prof. dr. MatejOGRIN
 doc. dr. BoštjanROGELJ
 doc. dr. MojcaILC KLUN
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko  in skandinavistikolekt. mag. ViktorijaOSOLNIK KUNC
 lekt. dr. MatejaGABER
 lekt. dr. AnitaSREBNIK
 doc. dr. UrškaVALENČIČ ARH
Oddelek za klasično filologijoizr. prof. dr. MatejHRIBERŠEK
 izr. prof. dr. DavidMOVRIN
Oddelek za muzikologijoprof. dr. MatjažBARBO
 prof. dr. GregorPOMPE
Oddelek za pedagogiko in andragogikoprof. dr. MonikaGOVEKAR OKOLIŠ
 prof. dr. BarbaraŠTEH
 doc. dr. PetraGREGORČIČ MRVAR
 doc. dr. KatjaJEZNIK
Oddelek za prevajalstvoprof. dr. VojkoGORJANC
 prof. dr. TanjaŽIGON
 doc. dr. SilvanaOREL KOS
 izr. prof. dr. SoniaVAUPOT
 doc. dr. NatašaHIRCI
 doc. dr. PolonaGANTAR
 doc. dr. DamjanPOPIČ
Oddelek za primerjalno književnostprof. dr. MatevžKOS
in literarno teorijodoc. dr. Alen AlbinŠIRCA
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovjedoc. dr. LukaREPANŠEK
 izr. prof. dr. ChristinaMANOUILIDOU
Oddelek za psihologijoprof. dr. AndrejaAVSEC
 doc. dr. KatarinaBABNIK
 izr. prof. dr. UrškaFEKONJA
 izr. prof. dr. GregorSOČAN
 prof. dr. GregorŽVELC
 doc. dr. LukaKOMIDAR
 doc. dr. GajaZAGER KOCJAN
Oddelek za romanske jezike in književnostiprof. dr. JasminaMARKIČ
 izr. prof. dr. MarjanaŠIFRAR KALAN
 izr. prof. dr. Boštjan MarkoTURK
 doc. dr. AgataŠEGA
 doc. dr. Gemma MariaSANTIAGO ALONSO
 lekt. mag. DašaSTANIČ
 doc. dr. MirjamPREMRL PODOBNIK
Oddelek za slavistikodoc. dr. VandaBABIČ
 izr. prof. dr. MladenUHLIK
 lekt. AndrejaKLEMENČIČ
 lekt. BojanaMALTARIĆ
 prof. dr. VesnaPOŽGAJ HADŽI
Oddelek za slovenistikoprof. dr. HotimirTIVADAR
 izr. prof. dr. NatašaPIRIH SVETINA
 prof. dr. MojcaSMOLEJ
 prof. dr. AlojzijaZUPAN SOSIČ
 izr. prof. dr. AleksanderBJELČEVIČ
Oddelek za sociologijoizr. prof. dr. DamjanMANDELC
 izr. prof. dr. AnjaZALTA
 doc. dr. ŽivaKOS
 doc. dr. JasnaPODREKA
Oddelek za umetnostno zgodovinoizr. prof. dr. BetiŽEROVC
 doc. dr. RebekaVIDRIH
 doc. dr. RenataNOVAK KLEMENČIČ
 doc. dr. GašperCERKOVNIK
Oddelek za zgodovinoizr. prof. dr. BojanBALKOVEC
 izr. prof. dr. JanezMLINAR
 izr. prof. dr. KornelijaAJLEC
 izr. prof. dr. PeterMIKŠA
 doc. dr. JernejKOSI
 asist. ŠpelaBEZJAK
Pedagoška enota za športpred. Metka JERMAN ŠENICA
   
Člani AZ FF iz vrst študentovJureMIHOLIČ
 Živa GORNIK
 Neža JAKŠIČ
 Tai CINDIRĆ
 Tjaša ŠIMUNIĆ
 Marko DURDOBAKOV
 Nika ČERNOGA MIHELIČ
 Maša SUŠA
 Nika PREDALIČ
 Lara KOVAČ JEREB
 Petra BOLTA
 Zara KAROLI
 Lea MIOČ
 Dušan JANKOVIĆ
 Nika KRALJ
 Domen ROB
 Arne Jakob ZAKRAJŠEK
 Sal LAVRENČIČ
 Anamarija MORATO
 Klara Eva DRAŠKOVIĆ
 Vanja GERM
 Klara VRABL
  Pia UTENKAR
Člani AZ FF iz vrst strokovnih delavcev  
 • Knjižnice
MojcaŽABERL
 dr. SetaKNOP
 AndražMAGAJNA
 LucijaMIKLIČ CVEK
 AnkaPOLAJNAR
 • Tajništva in druge str. delavke in delavci na oddelkih
AndrejaKONČAN
 NivesKOLARIČ
 asist. dr. VesnaVENIŠNIK PETERNELJ
 NevenkaPRINCES
 mag. AnaMEHLE
 • Posebne org. enote (ZIFF, CPI, ZZ, Knjigarna)
dr. MojcaLESKOVEC
 dr. Tina PLEŠKO
 • Skupne strokovne službe oz. Uprava
MatijaVEDENIK
 DamjanaADAMIČ
 MojcaLIKAR
 DorisSATTLER
 JasminMUSTAFIĆ MARJETIČ
 ZoricaMITROVIĆ
 Melita MUČIĆ 
 TomažFLIS
 MarjetkaGNIDOVEC
 AnjaGOLEC
 TanjaHRIBAR
 • CSDTJ
dr. InaFERBEŽAR
 SimonaGOTAL
 doc. dr. DamjanHUBER
 JanaKETE MATIČIČ
 mag. PavelOCEPEK
 dr. JasminaŠULER GALOS
 dr. SašaVOJTECH POKLAČ

 

Mandatna doba članov Akademskega zbora je 4 leta in traja od 13. 5. 2021 do 13. 5. 2025. 

Mandatna doba predstavnikov študentov je 1 leto.

Na konstitutivni seji Akademskega zbora dne 11. 5. 2021 je bila za predsednico Akademskega zbora izvoljena lekt. dr. Mateja Gaber, za podpredsednika pa prof. dr. Hotimir Tivadar. 

Komisije Senata UL

Senat UL je na 2. seji dne 16. 11. 2021 imenoval nove člane delovnih teles senata UL (FF ima člane v 14. komisijah od 20) za naslednje mandatno obdobje:

 • Disciplinska komisija II. stopnje za študente (doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • Habilitacijska komisija (prof. dr. Martina Ožbot Currie)
 • Komisija za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Maja Šabec)
 • Komisija za kakovost (prof. dr. Mojca Smolej)
 • Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Tone Smolej)
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (mag. Priscila Gulič)
 • Statutarna komisija (prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn)
 • Komisija za etična vprašanja (prof. dr. Borut Ošlaj)
 • Komisija za obštudijske dejavnosti (izr. prof. dr. Adriana Mezeg)
 • Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Matej Klemenčič)
 • Komisija za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Grega Repovš)
 • Komisija za razvoj informacijskega sistema (izr. prof. dr. Marko Radovan)
 • Komisija za vprašanja študentov (prof. dr. Hotimir Tivadar)
 • Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (izr. prof. dr. Gregor Sočan)

Mandat članov delovnih teles senata traja najdlje do konca mandata Senata UL, in sicer najkasneje do 30. 9. 2025.

Mandat študentov je eno leto.