Francoščina za prevajalce III

Francoščina za prevajalce III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Francoščina za prevajalce 3:
Predmet je sestavljen iz predavanj iz dveh delov:
a) Francoska slovnica 3
b) Francoski jezik in prevajanje 2

Francoska slovnica:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo in semantiko besednih vrst, ki sestavljajo samostalniško besedno zvezo - samostalnik, pridevnik ter določevalnike in njihovo rabo.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter na primerjavi s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.

Francoski jezik in prevajanje:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini in predstavitve. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Analiza izvirnih in ciljnih besedil. Obravnava specifičnih prevajalskih problemov. Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo.

JEREB, Elza (2009): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 245275904
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (2009): Grammaire méthodique du français, Pariz: PUF. COBISS.SI-ID – 107620355
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor (2011): La morphosyntaxe non-verbale, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 239 str, ISBN 978-961-237-382-5. COBISS.SI-ID - 256050688
TOPORIŠIC, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja. . COBISS.SI-ID - 44990977
FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. COBISS.SI-ID - 214196224