Geoinformacijska podpora odločanju

Geoinformacijska podpora odločanju

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:45

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Krevs Marko, izr. prof. dr. Repe Blaž

Vsebina

• namen in značilnosti geoinformacijske podpore večkriterijskemu vrednotenju in odločanju,
• pregled geoinformacijskih metod in orodij ter izbranih primerov geoinformacijske podpore večkriterijskemu vrednotenju in odločanju,
• temelji metodologije kompleksnega prostorskega vrednotenja in odločanja: omejitve, dejavniki, metoda mehkih množic, metode izdelave kompleksnih sinteznih vrednotenj (linearna obtežena kombinacija, AHP/Saaty-jeva tehnika določanja uteži dejavnikov, trgovanje med kriteriji, urejeno tehtano povprečenje),
• eno in več-ciljno vrednotenje/odločanje,
• samostojna zasnova in izvedba geoinformacijsko podprtega večkriterijskega vrednotenja za reševanje konkretnega raziskovalnega problema na lokalnem ali širšem območju,
• pisna projektna naloga, dokumentacija in zbirka podatkov raziskave, predstavitev v seminarju.