Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj

Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Marko

Slušatelji se najprej seznanijo s principi primerjalne metode in rekonstrukcije. Ob tem spoznavajo relevantne pojme in ustrezno terminologijo. Sledi prikaz izsledkov primerjalnega indoevropskega jezikoslovja na področju rekonstrukcije prajezičnega fonološkega sistema in na področju rekonstrukcije prajezičnih akcentsko-prevojnih paradigem. V nadaljevanju spoznavajo razvoj prajezičnega akcentskega in prevojnega sistema v posameznih historičnih indoevropskih jezikih, pri čemer je poudarek na stari indijščini, grščini, latinščini, germanskih in baltoslovanskih jezikih.

- K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904, str. 67–150 in passim.
- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics. Berlin/New York, 2003)..
- H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt, 1976, str. 29–59 in passim.
- H. Rix in sodelavci, Lexikon der indogermanischen Verben. Wiesbaden, 2001, str. 14–25 in passim.
- M. Mayrhofer, Indogermanische Grammatik I/2. Heidelberg, 1986, str. 121–150, 162–177 in passim.
- D. S. Wodtko in sodelavci, Nomina im indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008, passim.
- F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V, passim. Ljubljana, 1976–2007.