Italijanščina v rabi 1

Italijanščina v rabi 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Ital. jezikovne zvrsti. Italijanščina »neostandard«. Lastnosti ital. govorjenega jezika. Uvod v pragmatiko (deiksis, govorna dejanja, konverzacijske maksime, Griceov kooperacijski princip, konverzacijske implikature, implicitnost/eksplicitnost). Komunikacijska situacija: udeleženci in kontekst, prepletanje jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov pri tvorbi/razumevanju razlicnih jezikovnih manifestacij. Pridobivanje govorjenega korpusa, uporaba transkripcije spontanega govora za analizo želenih problematik.