Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Huber Damjan, red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

Obravnava in usvojitev osnovnih značilnosti ter zakonitosti besedilne fonetike govorjene slovenščine s poudarkom na knjižni izreki. Študenti se bodo seznanili z osnovnimi pravili stavčne intonacije, smiselne členitve besedil (premori) in poudarjanja (stavčna prozodija; razmerje med naglasom in poudarkom). Pri tem predmetu bodo spoznali pridobivanje in obdelavo posnetkov za nadaljnjo kritično vrednotenje različnih tipov besedil in govorcev s pomočjo instrumentalne glasoslovne analize in percepcija govora. Poleg spoznavanja teoretičnih značilnosti sodobne slovenščine (uvodne ure) bodo študentje preko seminarjev in vaj tudi praktično spoznavali besedilne zakonitosti slovenskega predvsem (knjižnega) jezika.