Endogeni razvoj podeželja

Endogeni razvoj podeželja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

- Sodobne sestavine podeželja (prostor in prebivalstvo: urbanizacijski pritiski na podeželje; zadnje etape deagrarizacije in vračanje na podeželje).
- Struktura podeželja: dediščina temeljnih potez agrarne pokrajine in njihovo preoblikovanje (tradicionalni kmečki domovi, tlorisi vasi, sistemi poljske razdelitve, srenjska posest; modernizacija podeželja, turizem in rekreacija, komasacije in arondacije).
- Novi razvojni elementi na podeželju: lokalna samouprava, informacijska tehnologija, varstvena območja.
- Od proizvodno usmerjenega podeželja k porabniški pokrajini. Trženje podeželja.
- Podjetništvo na podeželju. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Regionalni gospodarski cikli na podeželju.