Humanistika in družboslovje

Humanistika in družboslovje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd, izr. prof. dr. Zalta Anja, prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Sociologija:
Predmet postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi preseki v zgodovini sociološke misli in z aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Študentke in študenti se bodo pri tem predmetu seznanili z najbolj vplivnimi sociološkimi pristopi pri obravnavanju posameznih družbenih pojavov in procesov. Poleg tega se bodo tematizirala vprašanja odnosa posameznik – družba; vloga in položaj posameznika v različnih vsakdanjih praksah (s posebnim poudarkom na otroštvu in mladostništvu) ter v različnih družbenih institucijah (s posebnim poudarkom na šoli in družini). Predavanja bodo vključevala tudi analizo osrednjih tem kot so: družbene (ne)enakosti, socialne izključenosti, revščina in socialna politika, s katerimi se srečuje tako posameznik kot tudi družba, ter analiziranju/tematiziranju potreb in možnosti za proučevanje vloge verstev kot vrednostnih sklopov, do katerih je potrebno razviti diferenciran pristop v okviru etične vzgoje in vzgoje za demokratično državljanstvo v versko pluralni družbi.

Filozofija:
Vsebina vključuje pregledno predstavitev raznih smeri, področij itn. sodobne filozofije ter filozofskih osnov humanistike in družboslovja, hkrati pa je usmerjena v vsakdanje življenje in vzgojno-izobraževalni proces.
Študentje se seznanijo z osnovnimi pojmi in pojmovnimi konteksti ter razpravami o kulturi, etiki, vzgoji itn. v okvirih eksistencializma, hermenevtike, strukturalizma, post-strukturalizma, psihoanalize, razprav o razsvetljenstvu, postmoderni itn.
Filozofski pojmi, pojmovni konteksti itn. so v nadaljevanju umeščeni tako v razmerje do znanosti, umetnosti, religij itn. kot v razmerje do vsakdanjega življenja in vzgojno-izobraževalnih praks.
Poleg osnovnega seznanjanja s filozofskimi pojmi in pojmovnimi konteksti raznih tradicij je delo usmerjeno v povezovanje in primerjalno ovrednotenje različnih pristopov ter spoznavanje in oblikovanje etičnih razsežnosti itn. Poudarek je dan sprotnemu seznanjanju z nastajajočimi filozofskimi koncepcijami, humanističnimi refleksijami in etičnimi razsežnosti življenja v sodobni kulturi.

Sociologija (izbrana poglavja):
• Adam, Frane in Tomšič, Matevž (ur.). 2004. Kompendij socioloških teorij. Ljubljana: Študentska založba, 442 str. COBISS.SI-ID - 213939968
• Haralambos, Michael. 1999. Sociologija: Teme in pogledi. Ljubljana, DZS, 966 str. COBISS.SI-ID - 103292672
• Althusser, Louis. 2000. Ideologija in ideološki aparati države. V L. Althusser, Izbrani spisi, str. 55-110. Ljubljana, Založba/*cf. COBISS.SI-ID - 108716544
• Apple, Michael. 1992. Kaj šole učijo? V M. Apple, Šola, učitelj in oblast, str. 43-64. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče. COBISS.SI-ID - 32256512
• Bourdieu, Pierre. 2002. Struktura, habitus, prakse. V P. Bourdieu, Praktični čut, str. 89-111. Ljubljana, Studia Humanitatis. COBISS.SI-ID - 116673280
• Bauman, Zygmunt. 2002. Emancipacija. V Z. Bauman, Tekoča moderna, str. 23-67. Ljubljana, Založba /*cf. COBISS.SI-ID - 120656128
• Beck, Ulrich. 2001. Individualizacija, institucionalizacija in standardizacija življenjskih položajev in biografskih vzorcev. V U. Beck, Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno, str. 187-200. Ljubljana, Krtina. COBISS.SI-ID - 113501184
• Davie, Grace. 2005. Negotov spomin: Religija v evropskih izobraževalnih sistemih. V G. Davie, Religija v moderni Evropi, str. 117-134. Ljubljana, FDV. COBISS.SI-ID - 223150336
• Kerševan, Marko. 2005. Predmet Verstva in etika v osnovni šoli. V M. Kerševan, Svoboda za cerkev, svoboda od cerkve, str. 163-172. COBISS.SI-ID - 218664448
• Laval, Christian. 2005. O znanju kot produkcijskem dejavniku. V C. Laval, Šola ni podjetje: neoliberalni napad na javno šolstvo, str. 43-61. Ljubljana, Krtina. COBISS.SI-ID - 221102848

Filozofija:
• Dolar Bahovec, E. in Bregar Golobič, K. (ur.). Šola in vrtec skozi ogledalo, DZS, Ljubljana, 2004, 2. pogl., 6. pogl. in Spremna beseda. COBISS.SI-ID - 216448000
• Debeljak, A., in sod. (ur.), Cooltura. Uvod v kulturne študije, Scripta, Študentska založba, Ljubljana, 2002, 1.pogl. COBISS.SI-ID - 115856640
• Freud, S., Predavanja za uvod v psihoanalizo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000, str. 168-180 in 289-303. COBISS.SI-ID - 10097409
• Kuhn, Th., Struktura znanstvenih revolucij, Krtina, Ljubljana, 1998, 1. pogl. COBISS.SI-ID - 79118848
• Lyotard, F., Postmoderna za začetnike, Analecta, Ljubljana, 2004, str. 11-25 in 115-122. COBISS.SI-ID - 213634560
• Nietzsche, F., Vesela znanost, Slovenska matica, Ljubljana, 2005, odlomki (4, 7, 34, 125, 193, 250, 283, 285, 290, 310, 319, 340, 341). COBISS.SI-ID - 219791616
• Singer, P., Praktična etika, Krtina, Ljubljana, 2007, v tisku, 1., 2., 9., 11 in 13. pogl. COBISS.SI-ID - 243065088

Literatura za seminarje se objavi na začetku šolskega leta.