Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize

Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Vsebina vključuje temeljne koncepte poststrukturalizma in psihoanalize ter širšega konteksta filozofije, literarne teorije, lingvistike, zgotovine umetnosti itn.

Glavne tematski sklopi:

Prvi sklop je namenjen predstavitvi nastanka ter razvoja stukturalizma in poststrukturalizma v kontekstu sodobne filozofije, fenomenologije, eksistencializma, kritične teorije ipd. ter v širšem okviru humanistike.

Drugi tematski sklop je namenjen predstavitvi »strukturalne paradigme« in obrata k jeziku, pomena Ferdinanda de Saussura, Romana Jakobsona, Emila Benvenista idr., vloge Clauda Lévi-Straussa, pomena navezave na psihoanalizo, Lacanove »vrnitve k Freudu«, Lacanovih temeljnih konceptov itn. ter izteka strukturalne paradigme; predstavitvi glavnih pojmov poststrukturalizma in psihoanalize, predstavitvi pomena Jacquesa Derridaja in njegove kritike strukturalizma, vloge in pomena Michela Foucaulta, Gillesa Deleuza ter širšega kroga dekonstrukcije in kritične teorije in njihovega pomena za filozofijo, literaturo, umetnost itn.

Bahovec, Eva D. (2023). Foucaultova kraljevska pot med filozofijo, zgodovino in psihoanalizo. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID – 142028035
Benveniste, Emile (1988). Problemi splošne lingvistike. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID - 88072
Butler, Judith (2009). Antigonina zahteva. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 245008640
Derrida, Jacques (1998). O gramatologiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (izbr. pogl.). COBISS.SI-ID - 69707264
Foucault, Michel (2007). Življenje in prakse svobode. Ur. Jelica Šumic-Riha. Ljubljana: Znanstveni inštitut ZRC SAZU (izbr. pogl.). COBISS.SI-ID - 239927040
Freud, Sigmund (2012). Metapsihološki spisi. Ljubljana: Studia humanitatis. COBISS.SI-ID – 264115712
Lacan, Jacques (1994). Spisi. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. COBISS.SI-ID – 35024641
Malabou, Catherine (2011). Bodi moje telo! Dialektika, dekonstrukcija, spol. Ur. Eva D. Bahovec. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 259172352