Izbrane teme iz jezikoslovja 2

Izbrane teme iz jezikoslovja 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Opredelitev teoretičnih temeljev pragmatike in besediloslovja na splošno in v španskem jeziku.
PRAGMATIKA:
- Predhodniki pragmalingvistike in povezava pragmatike z drugimi disciplinam
- Kontekst in pomen. Implikacije in implikature.
- Teorija govornih dejanj (Austin, Searle) in teorija relevance (Sperber, Wilson).
- Pragmatični vidiki v španskem jeziku. - Deiktične rabe jezikovnih sredstev
- Pragmatične rabe španskih glagolskih oblik in naklonov

BESEDILOSLOVJE:
- Predhodniki besediloslovja in povezava besediloslovja z drugimi disciplinami
- Opredelitev osnovnih pojmov (besedilo, besedilnost, kohezija, koherentnost …)
- Besedilna slovnica v španščini: vloga besednega reda v besedilu, elipse, rekurence, substitucije, diskurzivni povezovalci
- Vloga glagolskih paradigem v povezovanju besedila