Metodologija literarne vede

Metodologija literarne vede

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virant Špela

Literarnovedna metodologija gradi na usvojenih omejenih literarno metodičnih kompetencah prve stopnje, jih nadgrajuje, dopolnjuje, kontekstualizira, vrednoti in raziskovalno razvija. Predmet nudi pregled pristopov od 19. stoletja do aktualnih metod ter poglobljen študij izbranih konceptov in teorij, predvsem formalizma, strukturalizma, recepcijske estetike, sistemske teorije, teorij spolov, diskurzne analize, novih hermenevtičnih pristopov, poststrukturalističnih refleksij, kulturoloških in medijskih teorij ipd. Izbrane metode so prikazane na paradigmatičnih primerih. Samostojno branje literarnovednih, kulturoloških in estetsko filozofskih besedil spada prav tako k vsebini predmeta. Seminar gradi na samostojnem delu in kritičnem pristopu do teoretičnih modelov.

- Terry Eagleton (zadnja izdaja): Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler, 260 str. COBISS.SI-ID - 30041186
- Franziska Schößler (2006): Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Tübingen und Basel:Francke. 274 str. COBISS.SI-ID - 32300130
- Texte der Literaturtheorie der Gegenwart. Hg. v. Dorothee Kimmich, Rolf Günter Renner und Bernd Stiegler. Stuttgart: Reclam 1996 (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 2678114
- Interna skripta z besedili posameznih izbranih pristopov (v skupnem obsegu 94 str.): Adorno, Aristoteles, Bahtin, Barthes, Baudrillard, Bourdieu, von Braun, Butler, Cixous, Dilthey, Eco, Foucault, Freud, Gadamer, - - Ingarden, Irigaray, Iser, Jakobson, Japp, Jauss, Kayser, Kristeva, Lotman, Mukarovsky, de Man, Ricoeur, Schlegel, Schleiermacher, S.J. Schmidt, Šklovskij, Staiger, Weigel, Zima.