Politična filozofija

Politična filozofija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

– Uvod: pojem političnega pri Grkih; grški polis in koncept ustave, atenska demokracija.
– Platonova Država: iskanje definicije pravičnosti; predpostavke in ureditev idealne države.
– Aristotelova politična misel: človek kot politično bitje; teorija družinskega gospodarstva in razlaga suženjstva; nastanek polisa; teorija ustav; definicija politične znanosti; srečnost kot smoter človekovega življenja; teorija pravičnosti.
– Helenizem in politične ideje zgodnjega krščanstva: koncept naravnega zakona; stoiški kozmopolitizem in Pavlov univerzalizem.
– Rimska republikanska ureditev: osnovni pojmi rimskega prava.
– Srednji vek: Tomaž Akvinski in nov premislek naravnega zakona.
– Machiavelli: nova konceptualizacija človeka in oblasti.
– Reformacija: Luthrova etika in njegov vpliv; Locke in ideja tolerance.
– Teorije družbene pogodbe in koncepti naravnega stanja: Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant.
– Deklaracija o človekovih pravicah: univerzalizem, egalitarizem, zasebno in javno, civilna družba in javnost.
– Moralno-politične ideologije moderne dobe: liberalizem, nacionalizem, utilitarizem, marksizem, totalitarizem, feminizem, demokratizem, rasizem.
– Konceptualne dileme demokracije: diktatura večine, vrednotni pluralizem in državljanski egalitarizem, suverenost in globalizacija.

1) Platon, Država, DZS, Ljubljana, 1976, str. 35-99. COBISS.SI-ID - 20666624
2) Aristotel, Politika, GV, Ljubljana, 2010, str. 104-160. COBISS.SI-ID - 252552448
3) N. Machiavelli, Vladar, v: Politika in morala, SM, Ljubljana, 1990, str. 5-96. COBISS.SI-ID - 17237760
4) T. Hobbes, Elementi naravnega in političnega prava. Del 1, Človekova narava, Krtina, Ljubljana, 2006, str. 13-124. COBISS.SI-ID - 230362624
5) J. Locke, »Pismo o toleranci«, v: Dve razpravi o oblasti / Pismo o toleranci, Krtina, Ljubljana, 2010. COBISS.SI-ID - 253953536
6) Deklaracija o pravicah človeka in državljana, https://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_pravicah_%C4%8Dloveka_in_dr…