Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

Vsebina

• temeljni pojmi področja slovenščine kot TJ
• proces učenja in poučevanja slovenščine kot tujega jezika
• dejavniki jezikovnega usvajanja in učenja
• ravni jezikovnega znanja
• komunikacijski pristop pri poučevanju slovenščine kot TJ
• metode poučevanja, razlaga, dajanje navodil
• delo z besedilom
• sporazumevalne dejavnosti: branje, poslušanje, govorjenje, pisanje
• dejavnosti pri pouku slovenščine kot tujega jezika
• učenje izgovorjave, besedišča, slovnice
• teme, situacije, pojmi, jezikovne funkcije
• testiranje znanja slovenščine kot J2/TJ
• gradiva za učenje, poučevanje in testiranje
• načrtovanje in izvedba pouka
• opazovanje in analiza pouka