Prevajanje 1

Prevajanje 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula, prof. dr. Markič Jasmina

Opredelitev prevodoslovja in tolmačeslovja. Zgodo-vina prevajanja in tolmačenja. Sodobne traduktolo-ške in tolmačeslovne teorije.

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov pri prevajanju.
Prevajanje strokovnih besedil iz španščine v sloven-ščino in obratno.
Splošni in specifični problemi prevajanja neumet-nostnih besedil.
Usvajanje specifičnih strokovnih terminologij.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in pre-vodom.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju pov-zročajo največ težav.
Analiza in primerjava prevodov.
Osnove konsekutivnega tolmačenja.

GARCÍA YEBRA, V. (2004): Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 31399266
GARCÍA YEBRA, Valentín. (1997): Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 29447427
GORJANC, Vojko (ur.). Slovensko tolmačeslovje Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 268349184
HURTADO ALBIR, A. (2001): Traducción y traductología. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 27618914
LEÓN, Mario (2000): Manual de interpretación y traducción. Madrid: Luna COBISS.SI-ID - 18983778
MARKIČ, Jasmina, LJESKOVAC, Nevenka (2011): Konferenčna terminologija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 253978624
MIGUEL, Elena de (ur.) (2009): Fronteras de un diccionario: las palabras en movimiento, (Cilengua, 3). San Millán de la Cogolla: Instituto historia de la lengua. COBISS.SI-ID - 38602082
MOYA, Virgilio (2004): La selva de la traducción. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 48393826
NEWMARK, Peter (1992): Manual de traducción. Madrid: Cátedra-Lingüística COBISS.SI-ID - 27581282
PENAS IBÁÑEZ, Ma. Azucena (ed.) (2015), La traducción. Nuevos planteamientos teórico-metodológicos. Madrid: Síntesis COBISS.SI-ID - 60166498
RUIZ CASANOVA, José Francisco (2000): Aproximación a una historia de la traducción en España. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 27612258

Dvojezični špansko-slovenski in slovensko- španski slovarji.
Markič, Jasmina; Geršak, Marija Uršula; Novak, Petra. Špansko-slovenski splošni slovar
https://www.termania.net/iskanje?query=%C5%A1pansko+slovenski&SearchIn=…
Pihler Ciglič, Barbara; Kalenić Ramšak, Branka; Drobnič, Marjeta. Slovensko-španski splošni slovar
https://www.termania.net/iskanje?query=%C5%A1pansko+slovenski&SearchIn=…
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU, DZS
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A

Enojezični španski slovarji:
https://dle.rae.es/ Diccionario de la lengua española - RAE COBISS.SI-ID - 102272003 , Diccionario panhispánico de dudas – RAE COBISS.SI-ID - 32115554 , Gran diccionario de uso del español actual SGEL COBISS.SI-ID - 8562993 , Diccionario de uso del español actual CLAVE COBISS.SI-ID - 5094033 , Diccionarios VOX, Larousse in drugi)

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli.