Primerjalna andragogika

Primerjalna andragogika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut

Interdisciplinarne osnove primerjalnih raziskav (pedagogika, sociologija, psihologija, antropologija, zgodovina, ekonomija in druge humanistične in družboslovne discipline).
Metodologija primerjalnega raziskovanja na področju izobraževanja odraslih (kvantitativne in kvalitativne metode, problemi primerljivosti in omejitve mednarodnih komparativnih andragoških raziskav, sodobni trendi v mednarodnih andragoških raziskavah).
Globalizacija, evropeizacija ter transnacionalizacija izobraževanja v izobraževanju odraslih (razumevanje vloge mednarodnih in političnih organizacij (UNESCO, OECD, EU) pri oblikovanju globalne in evropske agende v izobraževanju odraslih).
Primerjanje idej najvidnejših teoretikov in praktikov na področju izobraževanja odraslih (npr: Dewey, Gruntvig, Freire, Illich, Kidd, Knoll, Knowles, Lindeman, Titmus, Tough, Jarvis itd.).
Primerjalne analize sistemske urejenosti izobraževanja odraslih (IO) v svetu (politika IO; zakonsko urejanje IO; financiranje IO; organizacija IO; ponudba in vrste IO; ugotavljanje potreb po IO).
Geografske, družbene, politične, gospodarske in kulturne opredelitve izobraževanja odraslih (izobraževanje odraslih v razvitih in manj razvitih državah ter deželah tretjega sveta oz. v državah globalnega severa in globalnega juga).
Mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja odraslih (mednarodne organizacije, društva, konference, projekti).

- Kump, S. (2011). Primerjalna andragogika. Študijsko gradivo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko. ID=47000930
- Field J. (2018). ‘Comparative issues and perspectives in adult education and training’. V: B. Bartram (ur.). International and Comparative Education: Contemporary issues and debates. Abingdon: Routledge Education Studies, str. 100-112. NAROČENO
- Mikulec, B. (2015). Koncepti znanja, subjektivnosti in izobraževanja odraslih v evropski politiki izobraževanja odraslih. Sodobna pedagogika, 66, št. 4, str. 46–61. ID=761348
- Reischmann, J., Bron. (eds.) (2008). Comparative Adult Education 2008. Frankfurt am Main: Peter Lang. ID=1372006

REVIJE: Comparative Education Review; Convergence; Globalisation, societies and education; International Journal of Lifelong Education; Lifelong Learning in Europe; Studies in the Education of Adults; Andragoška spoznanja.