Pripovedno besedilo

Pripovedno besedilo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Vsebina

Predmet seznanja študente z značilnostmi proznih besedil. Najprej predstavi tri temeljne ubeseditvene oz. upovedovalne načine: pripoved, opis, govor ter prehode med njimi. Pri pregledu pripovednih elementov – zgodbe, pripovedovalca, perspektive, literarne osebe, prostora in časa – upošteva njihove bistvene in splošne zakonitosti. Teoretična osnova – ubeseditveni načini in pripovedni elementi – je vpeta v novejše svetovne tokove, načine in metode raziskovanja (naratologija, post/strukturalizem, genologija, recepcijska estetika, semiotika, novi historicizem, ženske študije, teorije medbesedilnosti in sodobnega besediloslovja). Terminološko in analitično zaledje pomaga natančneje spoznati naslednja prozna besedila: črtica, novela, kratka zgodba, pravljica, pripovedka, povest, esej, ep, roman. Vzporedno s teoretičnim pregledom poteka predstavitev konkretnih (in tipičnih) literarnih besedil ter analiza )ponazoritvenih« pripovednih vrst glede na ubeseditvene načine in pripovedne prvine.