Razvojna neskladja na podeželju

Razvojna neskladja na podeželju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

- Opredelitev razvoja na podeželju. Vzroki za razlike v stopnji razvoja (notranji in zunanji). Družbenogospodarski, politični, kulturni in naravnogeografski dejavniki različne razvitosti podeželja.
- Ovrednotenje struktur (demografske, zaposlitvene, agrarne), prometne mreže, sistema centralnih krajev (oskrbnih dejavnosti) za razvoj podeželja. Razvojni problemi in izzivi obmejnih in varstvenih območij. Razvojni tipi podeželja med suburbanimi in depopulacijskimi območji v Sloveniji. Vzorčna predstavitev različnih tipov slovenskega podeželja glede na razvojne dejavnike.
- Modeliranje prostorskih struktur podeželja v različnih družbenogospodarskih razmerah. Trendi spreminjanja funkcije in videza podeželja.
- Problemska območja, njihov razvoj in kriteriji opredeljevanja: območja z zapoznelim razvojem, območja s proizvodnimi rezervami, območja s slabimi naravnimi pogoji za razvoj, konfliktna območja.
- Primeri neuravnoteženega razvoja podeželja v različnih evropskih državah in načini njegovega reševanja. Vpliv EU na zmanjševanje razvojnih razlik na podeželju. Razvoj, stanje in pristopi državne politike pri reševanju razvojnih neskladij slovenskega podeželja.