Sinhrono italijansko jezikoslovje

Sinhrono italijansko jezikoslovje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

Lastnosti italijanskega govornega jezika. Uvod v pragmatiko (deiksis, govorna dejanja, konverzacijske maksime, Griceov kooperacijski princip, konverzacijske implikature, implicitnost/eksplicitnost). Komunikacijska situacija: udeleženci in kontekst, prepletanje jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov pri tvorbi/razumevanju različnih jezikovnih manifestacij. Pridobivanje govorjenega korpusa, uporaba transkripcije spontanega govora za analizo želenih problematik.